กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานมหกรรม 4 ภาค ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 จ.ขอนแก่น-3 มีค.นี้

ข่าวล่าสุด

เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2562 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 จ.ขอนแก่น เวลา 14.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชนคนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”ครั้งที่ 3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ทส.ออกโมบายตั้งจุดบริการ “คลินิก ทส.” ให้บริการประชาชนในพื้นที่พร้อมให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนจากการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อเป็นการสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับประชาชน


พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยการเปลี่ยนแนวคิด ในการบริหารจัดการ การแก้ไขกฎหมาย การสร้างสมดุลธรรมชาติ และให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน ในการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างความสุข ความสำเร็จและความยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงการดำเนินงาน ในทุกมิติมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการเปลี่ยนแปลง จากความหวาดระแวงให้เกิดเป็นความไว้วางใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนแล้วสามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามความต้องการของประชาชน ในเรื่องของ“ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”ที่สามารถดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและสามารถสร้างความสุขให้ประชาชน รมว.ทส. กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมป่าไม้ภายใต้แนวคิด “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่า ทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (BEDO) ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานใน 4 ภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3มีนาคม 2562 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)จ.ขอนแก่นโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนในท้องที่ จ.ขอนแก่น 5 ป่าชุมชน ได้แก่ 1.ป่าชุมชนบ้านรัตนะ 2.ป่าชุมชนบ้านหินฮาว 3.ป่าชุมชนบ้านโคกล่าม 4.ป่าชุมชนบ้านป่าพร้าว 5.ป่าชุมชนบ้านหัวบึง เนื้อที่กว่า3,901 ไร่ และมอบโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ 1 , 2 ให้ชุมชนภายใต้นโยบาย คทช. และโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน่าสนใจที่ ทส. นำมาจัดแสดงและตั้งจุดให้บริการ “คลินิก ทส.” เพื่อให้คำปรึกษา
และรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงาน ทส. เช่น เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม เรื่องไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ แจ้งการพบเห็นการลักลอบการทำร้ายสัตว์ป่า แจ้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา7 และกฎหมายป่าชุมชน เรื่องการลงทะเบียนสวนป่า4.0และให้คนที่อาศัย อยู่ในป่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ พร้อมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในเรื่อง การปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “แก้ไขปัญหาสู่อนาคต”จากการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย
13 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 2562 พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่…) 2562 พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่4) 2559พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่…) 2562 พ.ร.บ.สวนป่า 2558 พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) 2561 พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2562 พ.ร.บ.ส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558 พ.ร.บ.งาช้าง 2558 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562และพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศ

เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้เกิดกับประชาชนนอกจากการให้บริการจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ทส. แล้ว ภายในงาน จะเป็นเวทีกลางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจได้พบปะเจรจาทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนทั้งในด้านความรู้ และด้านการตลาด เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ และเกิดประโยชน์ ต่อผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมการเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดป่าไม้ การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่า การโต้วาทีระดับนักเรียน การประกวดร้องเพลงป่าไม้ไมค์ทองคำชิงเงินรางวัล การแสดงดนตรีร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดร้านค้าจำหน่ายกล้าไม้พันธุ์ดี ซึ่งการจัดงานจะเริ่มขึ้น
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ของทุกวัน สำหรับการจัดงานในครั้งสุดท้ายของงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน
คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”กำหนดจัดงานขึ้น
ที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงานมหกรรม 4 ภาค ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 จ.ขอนแก่น-3 มีค.นี้

ไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *