สนข. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวขอนแก่น รอบ 2 เตรียมพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบ TOD ในภาคอีสาน

ข่าวล่าสุด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา  ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
(สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายและนำมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการศึกษา
โครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ไม่เพียงเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และกระตุ้น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่น
ให้สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว และสามารถสร้างความสุขในเมืองของตนได้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน โดยการสัมมนาครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับการกำหนดกรอบพื้นที่เพื่อการจัดทำผังเฉพาะ (Specific Plan) พื้นที่ในรัศมี 3 กม.รอบสถานีรถไฟขอนแก่นและกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการออกแบบพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบTOD จ.ขอนแก่น จากนั้นจะต่อยอดการทำงานในลักษณะเครือข่ายร่วมพัฒนาเมืองต้นแบบ ตั้งแต่การร่วมให้ข้อมูล ความต้องการ แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เมืองต้นแบบ TOD ได้พิจารณาจากศักยภาพ โอกาส และความพร้อม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1.เศรษฐกิจเข้มแข็ง โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Regional and Provincial Product (GPP) นอกภาคเกษตรสูง 2. แหล่งงานขนาดใหญ่ โดยมีจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรสูง และมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวสูง 3. อัตราส่วนการเพิ่มของประชากรเมืองสูง และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา TOD เนื่องจากมีปัญหาจราจรติดขัด ปัญหามลพิษทางอากาศภายในเมือง และ 4. พื้นที่มีความพร้อมในการพัฒนา เช่น เป็นเมืองที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ หรือมีแผนงาน/โครงการอยู่ในระยะเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และระบบราง และเป็นเมืองเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในแผนระยะแรกของการพัฒนาระบบราง มีความพร้อมด้านผังเมือง เช่น อยู่ในบริเวณที่สามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องปรับแก้ผังเมืองรวมที่มีอยู่ องค์กรมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการพัฒนาเมือง ชุมชนให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจ เพื่อดำเนินการกำกับดูแล ภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมในการลงทุนพัฒนาโครงการ ของทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างพื้นฐาน หรือภาคเอกชนที่มีโครงการที่จะมาลงทุนพัฒนาพื้นที่ สำหรับ จ.ขอนแก่น นับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมสูง โดยจากผลสำรวจในปี 2560 พบว่า เป็นจังหวัดที่มีอัตรา GPP สูงเป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราการเพิ่มของประชากรสูง โดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค และในอนาคตยังมีแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางขนาดใหญ่ผ่านจังหวัดหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย โครงการรถทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ- ขอนแก่น และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น – หนองคาย เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเมืองต้นแบบ TOD จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ช่วยกระจายความเจริญและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ จ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปนอกจากนี้ ภายในงานสัมมนามีการนำเสนอเรื่อง “ต้นแบบ TOD จังหวัดขอนแก่น ร่วมกัน เราสร้างได้” โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอข้อมูล ได้แก่ 1.รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร์ ผู้จัดการโครงการ นำเสนอภาพรวมของการดำเนินโครงการ ความหมายของ TOD และเจาะลึกสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีศึกษาต่างประเทศ ช่องว่างที่ประเทศไทยยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา TOD และแนวคิดร่างกฎหมายและองค์กรการพัฒนา 2.ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล, และนายสาโรจน์ โพธิ์เกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง นำเสนอข้อมูลพื้นฐานและคุณลักษณะของพื้นที่การจัดวางผังเฉพาะ รวมถึงระบบเชื่อมต่อการเดินทาง และร่างวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่เพื่อหารือ และ 3. ดร.เรวดี โรจนกนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) นำเสนอหลักการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนา และตัวอย่างประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องที่ควรคำนึงถึงนอกจากการสัมมนาครั้งนี้ สนข. ยังได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ได้เข้าร่วมในการพัฒนาเมืองเช่น การเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบในระยะต่อไป เพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้ประกอบผลการศึกษา รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟทางคู่ และศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศต่อไป ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูล
หรือดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtod.com

ไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *