วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

“มข.”โชว์กึ๋น ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย

“มข.”โชว์กึ๋น ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะหน่วยงานดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร มาโดยตลอดเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งชีวิตประจำวันและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ทางด้านสุขภาพมนุษย์และสัตว์ด้านเกษตรด้านอาหารและเครื่องดื่มและที่ใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย
   เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายนพ.ศ 2564 ที่คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)ดร.ณรงค์ชัย   อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนิทรรศการจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Heab Fair 2021) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆได้รับทราบและอาจจะนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ ซึ่งงานจัดระหว่าง วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564 ที่บริเวณคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พรัอมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตลอดจนคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง


      ดร.ณรงค์ชัย   อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่kวว่าความคิดริเริ่มที่มาที่ไปการจัดการ KKU HERB Fair 2021เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆได้รับทราบและอาจจะนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป เพราะว่าความสามารถในการรักษาโรค ของสมุนไพรนั้นจะมีได้จริง ก็ต่อเมื่อนำไปสกัด
   ดร.ณรงค์ชัย  กล่าวอีกว่า ซึ่งผลที่ได้ออกมาเมื่อนำไปใช้งานอย่าง จะมีประสิทธิภาพดี อีกทั้งการกลั่นจะมีสารพิเศษ เมื่อนำเอาออกมาใช้ ในการรักษา จะได้ผลเป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งถ้าทำได้แล้วเชื่อว่าสมุนไพรจะสามารถมีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิต การรักษาพยาบาล หรือว่ารักษาตัว ทำให้สวยงาม รวมทั้งทำให้สุขภาพดี เพราะว่าสมุนไพรใช้ดี และใช้ง่าย แต่ต้องมีการเสริมและพัฒนาทักษะ อยู่ตลอดเวลา
   ดร.ณรงค์ชัย  กล่าวด้วยว่าอีกอย่างในประเทศไทยมีสมุนไพรอยู่เป็นจำนวนมาก ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้หลายอย่าง จึงอยากจะประกาศเรื่องนี้ให้สังคม  ให้ได้ทราบแล้ว พร้อมทั้ง หวังว่าสังคมจะเชื่อ ในเรื่องดังกล่าว แล้วกลับมาใช้ สมุนไพรกันเยอะๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะใน มข.หรือในประเทศไทย ในที่อื่นๆ ทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกัน เพราะผลงานวิจัยที่ออกมา เป็นที่น่าพอใจ แต่คิดว่ายังไม่เพียงพอ มันยังมีหลายตัวที่เราจะต้องพัฒนาต่อ และรวมทั้งเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น


    ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ทางด้านสุขภาพมนุษย์และสัตว์ ด้านเกษตร ด้านอาหารและเครื่องดื่มและใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย


   รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่าประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น จึงมีทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆอย่างมากมาย ดังนั้นประเทศไทยจึงมีผลิตผลธรรมชาติที่เรียกว่า”สมุนไพรและเครื่องเทศ”อย่างอุดมสมบูรณ์ หากนำเอาสมุนไพรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกัน ซึ่งจะเรียกว่า”ยา” ในตำรับยาซึ่งนอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์ และแร่ธาตุอีกด้วยรวมเรียกพืชสัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า เภสัชวัตถุ เพราะนอกจากยาสมุนไพรที่หมายถึงยาที่ได้จากพืชสัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า “เภสัชวัตถุ” นอกจากยาสมุนไพรที่หมายถึงยา ที่ได้จากพืชสัตว์และแร่ธาตุ ที่ยังมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพร ที่นำมาใช้เป็นยาแล้วยังใช้ประโยชน์เป็นอาหาร ใช้เตรียมเป็นเครื่องดื่ม ใช้เป็นอาหารเสริมเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ใช้แต่งกลิ่นแต่งสีอาหารและยา ตลอดจนใช้เป็นยาฆ่าแมลงอีกด้วย


   รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าในทางตรงกันข้าม มีสมุนไพรจำนวนไม่น้อยที่มีพิษ ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้เกินขนาดจะมีพิษส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นการใช้สมุนไพรจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันมีการตื่นตัวในการนำสมุนไพรมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการสมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน้นการนำสมุนไพรมาใช้บำบัดรักษาโรค ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้น และส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหมู่บ้าน เป็นการสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้น อันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการสั่งซื้อ หรือการนำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศได้ปีละมหาศาล


   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวอีกว่า ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วมกับหน่วยรับคณะเภสัชศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานร่วมจัดคณะแพทย์ศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะสหวิทยาการซึ่งมีความ เข้มแข็ง และเชี่ยวชาญ ในการวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จึงร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Heab Fair 2021 ขึ้นในวันนี้ โดยมีผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการบูธนิทรรศการ จำนวน 20 ผลงานวิจัย และยังมีโซนสวนสมุนไพรและเครื่องเทศ โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน นี้.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 597 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Kick Off ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ ในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น
จบอย่างยิ่งใหญ่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 10และการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023
นักวิ่งกว่าหมื่น ร่วมชิงชัย ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ปอดเหล็ก เคนย่าคว้าชัย ครอง 1 แสน
เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสาน ปีที่ 31 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
ททท. สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี KhonKaenInternational Jazz Festival 2023 “Swing Night Jazz @ The Museum”
กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดฝึกอบรมการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ