วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ด้าน CG/CSR

กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ด้าน CG/CSR

       เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิการยน 2564  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นำโดย ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR พร้อมด้วย  นายอำพล วริทธิธรรม  นายชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์  นายเดชา พิมพิสุทธิ์ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เยี่ยมชมฟาร์มพี่เลี้ยง นางราตรี พวงมั่น และฟาร์มนายกิตติ นาสมใจ เพื่อเข้ารับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และสหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด  รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อรับทราบถึงปัญหาการดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป มีนายนเรศ สิรินาวากุล หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เขค 1 บรรยายสรุป ณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมร้าน Thai-Denmark Mlik Land อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ในด้านการดำเนินธุรกิจ

        ต่อจากนั้น วันที่  18 พฤศจิการยน 2564  ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชุมมอบนโยบายด้านCG & CSR จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต​ในโรงงาน โดยมีนายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีระศักดิ์ ศรีนุกูล หัวหน้ากองการตลาดและการขาย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯคอยให้การต้อนรับ

            ทางด้าน ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR ได้กล่าวเสริมว่า “  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่ด าเนินกิจการโดยใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี(Corporate Governance : CG) และการ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีความรับผิดชอบ ส านึกในหน้าที่ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ของ อ.ส.ค. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีระบบการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อให้เกษตรกร พนักงาน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับความ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะน ามาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป”  จากนั้นทางคณะได้เดินทางต่อไปยัง อ.ส.ค ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 462 total views,  3 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
คนอีสานตอนบนเฉียดแสน ปักธงงดเหล้าเข้าพรรษา พบมหาสารคาม แสดงเจตนารมณ์งดเหล้า 3 เดือนมากที่สุด
“ห้างเซ็นทรัล” และ “ห้างโรบินสัน” รวมพลังจัดมหกรรมเซลครั้งยิ่งใหญ่ 
ไปรษณีย์ไทย จีบมือ เอ็นที เปิดจุดให้บริการส่งด่วน “EMS Point” 52 จุดทั่วภาคอีสาน สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายในราคาเหมาจ่าย
โก! เพาเวอร์ ลุยเปิดสาขาใหม่ “โก! เพาเวอร์ ขอนแก่น”
ราชมงคลขอนแก่น ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จาก APEC 2022 โชว์ต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram)