วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

จ.ขอนแก่น” ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดรณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์” สะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด-19

จ.ขอนแก่น” ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดรณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์” สะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด-19โดยเฉพาะของสถานีขนส่งที่ในช่วงเทศกาลจะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก จึงต้องสะอาดพร้อมใช้ตลอดเวลา
เมื่อเวลา 10.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการรณรงค์“ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ล้างส้วมรับวันสงกรานต์” โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย โดยมี ดร.จริยา อินทรรัศมี รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ)ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น (ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น) ,นายถาวร อารยสัจจะพงษ์ ,นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น สำนักงานขอนแก่นขนส่งจังหวัดขอนแก่น รองนายกสมาคมฝรั่งเศสภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน
นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ โควิด19 ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการดำเนินการตรวจติดตามของสถานประกอบการต่างๆ โดยเน้นย้ำตามมาตรการให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบริเวณและพื้นผิวสัมผัสที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ที่ประชาชนจำนวนมากมีการใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทางกลับภูมิลำเนา จำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลสถานีขนส่งอย่างเข้มงวดมีการตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการ จัดที่นั่งรอของผู้โดยสารแบบเว้นระยะห่าง เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก การจับสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันหรือการจับธนบัตร เป็นต้น ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค


นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่า จากการเดินทางที่ต้องใช้เวลานานในการอยู่ร่วมกันในสถานีขนส่งและการต้องอยู่ร่วมกันอย่างจำกัดสถานที่ในรถโดยสาร รวมถึงการใช้บริการห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะซึ่งต้องมีการใช้พื้นที่สัมผัสร่วมกัน จึงเป็นความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด19 ดังนั้นการดูแลรักษาความสะอาด การทำลายเชื้อในพื้นที่ที่ประชาชนสัมผัสร่วมกันหรือมาใช้บริการจำนวนมากจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ซึ่งการพัฒนาห้องส้วมสาธารณะให้สะอาดพร้อมใช้ตลอดเวลาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนซึ่งกระทรวงคมนาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในการจัดบริการที่มีคุณภาพต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยช่วยกันพัฒนาส้วมสาธารณะ ให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคพร้อมส่งต่อส้วมสะอาดให้แก่ผู้ใช้งานรายต่อไป โดยการดำเนินการ มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา


ด้าน ดร.จริยา อินทรรัศมี รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ)ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวรายงานว่า จากความสำคัญดังกล่าว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยให้สถานประกอบการทุกประเภท รวมทั้งสถานีขนส่งสาธารณะ และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในชุมชน ต้องมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ตามมาตรการThai Stop COVID Plus และCOVID Free Setting ซึ่งจะประกอบด้วยมาตรการจัดการ 3 ส่วน ได้แก่ (1)มาตรการด้านผู้ให้บริการต้องปฏิบัติอย่างไร (2)มาตรการด้านอาคารสถานที่ และ(3) ด้านลูกค้าหรือผู้มารับบริการต้องปฏิบัติอย่างไร ซึ่งเน้นย้ำให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีการจับสิ่งของร่วมกัน การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร รวมทั้งการทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือใช้น้ำยาทำลายเชื้อเช็ดบริเวณและพื้นผิวสัมผัสที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ บ่อยๆ โดยเฉพาะในขณะที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากควรทำความสะอาดทุก2 ชั่วโมง


ดร.จริยา กล่าวอีกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการรถสาธารณะที่สถานีขนส่งเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา การรอคอยของผู้คนจำนวนมากที่สถานีขนส่ง การเดินทางในรถโดยสารประจำทางที่ต้องใช้เวลานานในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำกัด รวมถึงความต้องการใช้บริการห้องน้ำห้องส้วม จากเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย หรือ HAS ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ด้าน คือ ความสะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) พบว่าส้วมสาธารณะไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานHAS เพียงร้อยละ 45.14 และจากการสุ่มตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่เป็นตัวชี้วัดความสะอาดที่บริเวณจุดสัมผัสต่างๆ ภายในห้องส้วม พบว่า บริเวณที่มีความสกปรกและพบการปนเปื้อนของเชื้อโรคมากที่สุด ได้แก่ ที่รองนั่ง พบการปนเปื้อนร้อยละ 37 ที่จับสายฉีดชำระพบการปนเปื้อน ร้อยละ 33 และก๊อกน้ำ พบการปนเปื้อน ร้อยละ 21 ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงการเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด19 ที่ต้องให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม โดยเฉพาะของสถานีขนส่งที่ในช่วงเทศกาลจะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก จึงต้องสะอาดพร้อมใช้ตลอดเวลา มีการทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมงด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาทำลายเชื้อ ที่บริเวณที่จับลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ ที่กดชักโครก ที่รองนั่ง ส้วมและบริเวณพื้นห้องน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน


“ในวันนี้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ “ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้ โควิด-19 ล้างส้วมรับวันสงกรานต์”ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้ากิจกรรมประกอบหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้มาใช้บริการ จำนวนประมาณ 200 คน “ดร.จริยา กล่าว

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 111 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
(มีคลิป)อว.ผนึกพลังนักวิชาการทั่วอีสาน  จัดกิจกรรม “Brainpower Thailand 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลก
“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ตะลุยภาคอีสาน จัดกิจกรรมเสวนา“CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” ประเดิมที่แรก จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับวงการก่อสร้างไทย และตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านหนองกุง
แฟนบอลลิเวอร์พูลที่ขอนแก่น แจกข้าวเหนียวมะม่วง 300 กล่อง ฉลองแชมป์ 2 ถ้วยแรก
ขอนแก่นเข้าหน้าฝนแล้ว ชาวบ้านออกหาอึ่งอ่างและเขียด มาขาย ล่าสุดราคาทะลุถึง กก.ละ 400 บาท