วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2565

ราชมงคลขอนแก่นล้ำ จับมือ NECTEC และ SQUAT พัฒนาบุคลากรและคู่มือประกอบการสอน ด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

22 เม.ย. 2022
94

ราชมงคลขอนแก่นล้ำ จับมือ NECTEC และ SQUAT พัฒนาบุคลากรและคู่มือประกอบการสอน ด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จับมือลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและคู่มือประกอบการสอนด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (2565-2567) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meeting

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์วงษ์ บุญหนุนรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์นักวิจัย เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา และส่งเสริมให้เกิดคู่มือประกอบการสอนการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงเป็นสื่อการเรียนการสอน และเกิดความตระหนักในการทดสอบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติของภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดร.พนิตา เมนะเนตร หัวหน้าโครงการจัดตั้งบริการและวิจัยการทดสอบซอฟต์แวร์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือและเป็นสักขีพยาน

โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) โดยห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT) ได้ให้บริการทดสอบและให้คำปรึกษาบริการทดสอบ ด้านการทดสอบระบบซอฟต์แวร์และระบบที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ โดยการทดสอบคุณภาพในด้านต่างๆตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ เมื่อเทียบกับการส่งไปทดสอบต่างประเทศเพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้างและ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงเพื่อต่อยอดให้นักวิจัยไทยและบุคลากรทางการศึกษาได้มีองค์ความรู้ และส่งเสริมให้มีผู้ผ่านหลักสูตรการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงจำนวนมากขึ้น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยและ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นสถานศึกษาชั้นนำและมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer การทดสอบซอฟต์แวร์ ขั้นพื้นฐาน อบรมเมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมอบรมจำนวน 32 คนในวันนี้จึงได้จัดมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ สร้างความประทับใจและมิตรภาพอันดีระหว่างหน่วยงานต่อไป

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 94 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มข.จับมือร่วม 4 องค์กรพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ ต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยหลักวิชาการ-เงินทุน และการจัดการองค์ความรู้อย่างเข้มข้น
ขอนแก่นคุมเข้มราคาปุ๋ย รับฤดูทำนาปีปีนี้ พบส่วนใหญ่ราคายังปกติ
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
(มีคลิป)อว.ผนึกพลังนักวิชาการทั่วอีสาน  จัดกิจกรรม “Brainpower Thailand 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลก
“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ตะลุยภาคอีสาน จัดกิจกรรมเสวนา“CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” ประเดิมที่แรก จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับวงการก่อสร้างไทย และตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านหนองกุง