วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

(มีคลิป)อว.ผนึกพลังนักวิชาการทั่วอีสาน  จัดกิจกรรม “Brainpower Thailand 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลก

อว.ผนึกพลังนักวิชาการทั่วอีสาน  จัดกิจกรรม “Brainpower Thailand 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลก

เวลา 10.00 น. นายอเนก  เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น ไปยังปราสาทเปือยน้อย เยี่ยมชมโ บราณสถานปราสาทเปือยน้อย อ.เปือยน้อย พร้อมสักการะเยี่ยมชมโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” บ้านนายบุญหลาย สีวิราศ หมู่2 อ.เปลือยน้อย จ.ขอนแก่น(ผู้พิการทางร่างกาย)ร่วมกับ  นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,มี ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด นายอำเภอเปือยน้อย กล่าวต้อนรับ

             ต่อจากนั้น เวลา 15.00 น. ที่หอศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายอเนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นประธานเปิดงาน “Brainpower Thailand2022” บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต ซึ่งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม หรือ บพค. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯและนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

      นายอเนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. กล่าวว่า มหกรรม Brainpower Thailand 2022 เป็นกิจกรรม ที่ บพค.ภายใต้การกำกับควบคุมของกระทรวง อว. ได้นำผลงานที่โดดเด่นในช่วงปี 2563-2565 มานำเสนอเพื่อเชื่อมไปสู่แนวทางการบริหารจัดการทุนจากแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในปี 2566-2570 ทั้งยังคงเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ของเครือข่ายการพัฒนากำลังคนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย โดยในการนำเสนอผลงานนั้นจะเห็นได้ว่านักวิชาการและนักวิจัย ได้นำเสนอในอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ด้วยสื่อสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง เพิ่มเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มาจากองค์ความรู้ต่างๆ ทรัพย์สินทางปัญญา และการวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมพื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตรกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้า และบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคมได้อย่างมาก

       “ กิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งรูปแบบกิจกรรมที่เน้นไปในการเชื่อโยงสู่การวิจัยชั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรม ด้วยการลงพื้นที่ที่ปราสาทเปือยน้อย การเยี่ยมชม โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น  การเปิดนิทรรศการและเสวนาวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย  การเสวนาเรื่องทิศทางและระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ ร่วมกับ บพค. , รูปแบบและแนวทางการให้ทุน เพื่อการพัฒนาคนและงานวิจัยชั้นแนวหน้า การแสดงผลงาน นิทรรศการของ มข. ในรูปแบบ 360 องศา ที่ประกอบด้วยหินดาวตก,ท่องอวกาศ และ ฮูปแต้มอีสาน รวมไปถึงการลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนต์ มุ่งสู่เวทีโลก ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวทางการดำเนินงานของ กระทรวง อว.ร่วมกับนักวิชาการชั้นแนวหน้าในระดับพื้นที่”

นายบุญหลาย สีวิราศ
ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด นายอำเภอเปือยน้อย

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 256 total views,  2 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง