สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นติวเข้ม!นักอุตสาหกรรม รุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 :Young FTI KHON KAEN 4

เป็นการสร้างการต่อยอดให้เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและประเทศ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นโอกาสกับผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านในครั้งนี้ ที่จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ในการนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเอง

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ ห้องฟ้ามุ่ย ชั้น 1 โรงแรมพูลแมนราชาออคิดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 โดยมีนายธวัชชัย เฮงประเสริฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,ดร.ทวีสันต์  วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,นายกรกฤช จุฬางกูร ประธานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,น.ส.พิมพ์พจี สุตยสรณาคม ประธานจัดงานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ,พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ,นายนพณัช กีรติรัฐกร ประธานก่อตั้งโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ,คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ จ.อุดรธานี,คณะวิทยากร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมงาน

   ด้านดร.ทวีสันต์  วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 Young FTI KHON KAEN 4 ในวันนี้โครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 Young FTI KHON

KAEN  4 ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ คือการได้เพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการ ธุรกิจของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ทางด้านวิชาการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ชำนาญการด้านสาขาวิชา นั้นๆ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้ชำนาญการที่เป็นทั้งนักธุรกิจ นักลงทุน และ นักอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ ปรับปรุงใช้ในการบริหารงาน ป้องกัน และวางแผนรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารงานธุรกิจครอบครัวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

   ดร.ทวีสันต์ กล่าวและว่าโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 Young FTI KHONKAEN  4 ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ คือการได้เพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองผ่านการเรียนรู้ทางด้านวิชาการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ชำนาญการด้านสาขาวิชานั้นๆ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้ชำนาญการที่เป็นทั้งนักธุรกิจ นักลงทุน และนักอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ ปรับปรุงใช้ในการบริหารงาน ป้องกันและวางแผนรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารงานธุรกิจครอบครัวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

  ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของจังหวัดขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 (Young FTI KHON KAEN #4 ) ในวันนี้ จังหวัดขอนแก่น มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ธุรกิจเอสเอ็มอี ที่สืบทอดจากบุพการีนั้น มีข้อได้เปรียบ ในการแข่งขันหลายประการ เพราะเจ้าของจะถ่ายทอดความรู้ และความชำนาญ ให้แก่ทายาทของตน โดยละเอียดและไม่ปิดบัง ทายาทเองก็มีโอกาส ซึมซับความรู้ และฝึกความสามารถ ได้อย่างใกล้ชิด หากกิจการที่สืบทอด ได้รับการบริหารเป็นอย่างดี กิจการนั้นก็มีโอกาส ที่จะแข่งขันได้ แม้กระทั่งแข่งกับต่างประเทศ หรืออาจจะขยายเครือข่าย ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดี กับภาพโดยรวมของเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น เป็นที่น่ายินดีที่ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น มีวิสัยทัศน์และ ได้ริเริ่มโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 Young FTI KHON KAEN #4 ขึ้นมา ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของการรวมตัวของทายาทธุรกิจอุตสาหกรรม และประโยชน์ที่จะได้รับจากเครือข่ายที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอยู่เพื่อจะได้เกิดการ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่างกัน ในด้านธุรกิจและหน้าที่ของตน ด้านปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านความสัมพันธ์ที่ดี ของครอบครัว

“นอกจากนี้ยังสร้างการต่อยอดให้เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและประเทศ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกันโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น ยังได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงเป็นโอกาสกับผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านในครั้งนี้ ที่จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ในการนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเอง

   ส่วน น.ส.พิมพ์พจี สุตยสรณาคม ประธานจัดงานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่าในนามของคณะกรรมการจัดงาน ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักอุดสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 “Young FTI KHONKAEN #4″ ในวันนี้โครงการ ” Young FTI KHON KAEN#4 ได้ถูกก่อตั้งขึ้น จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสภาอุดสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของการรวมตัวของทายาทธุรกิจอุดสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง และประโยชน์ ที่สมาชิกจะได้รับจากเครื่อข่ายที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอยู่ นับว่าเป็นการ รวมตัวกันของเครือข่ายทายาทธุรกิจ สำหรับโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 ” Young FTI KHON KAEN #4 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 46 ราย

    วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมมีดังนี้ 1. สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงและสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ 2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์จากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานและต่อยอดทางธุรกิจได้จริง 4. ลดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจของครอบครัวระหว่างเจ้าของธุรกิจและทายาท รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ จนทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 79 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจผู้ประสบภัยในจังหวัดขอนแก่น
ด่วน!เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น น้ำเต็มแล้ว100%
มาแล้วๆผู้ว่าขวัญใจท่านใหม่มาแล้วลุยงานต่อทันที!”ผู้ว่าไกรสร”มาแล้ว! ลุยเลยแก้น้ำท่วมขอนแก่น
เตือน ปชช.ที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ริมอ่างเก็บน้ำ ให้เฝ้าระวังระดับในเขื่อนที่สูงขึ้น
ขอนแก่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีกเป็น 36 ตัว ระบายน้ำจากเขตชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำพอง-ชี รับมือพายุโนรู
กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชักชวนเด็กๆเยาวชนและชาวบ้านตูมน้อย  ต.เมืองเก่า ขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม