วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

บอร์ดกสทช.มีมติจ่ายเงินเยียวยา ‘อสมท’ ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz เป็นวงเงิน 3.2 พันล้านบาท แบ่ง 50% จ่าย ‘เพลย์เวิร์ค’ พร้อมไฟเขียวงบ 149 ล้านบาทหนุน 62 โรงพยาบาลต่อสู้โควิด-19

11 มิ.ย. 2020
256

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยหลังการประชุมบอร์ดกสทช. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 MHz ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับบริษัท อสมท เป็นเงิน 3,235.83 ล้านบาท

พร้อมกันนั้น บอร์ดกสทช.มีมติรับทราบและให้ อสมท ปฏิบัติตามหนังสือของ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2563 โดยจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นถี่ย่าน 2500-2690 MHz คือ บริษัท เพลย์เวิร์ค จํากัด ในสัดส่วน 50% ของเงินที่ได้รับเยียวยาฯ

สำหรับเงินเยียวยาฯ 3,235.83 ล้านบาท กำหนดจากระยะเวลาการถือครองคลื่นของ อสมท ตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติให้คืนคลื่นจนถึงวันที่ 3 เม.ย.2565 เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมกับระยะเวลาพิจารณาสิทธิในการใช้งานคลื่นฯ ซึ่งทำให้ อสมท ขาดความชัดเจนในสิทธิการใช้คลื่น หรือตั้งแต่วันที่แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่มีผลบังคับใช้ 20 เม.ย.2555 ถึงวันที่อสมทได้รับทราบสิทธิการใช้งานคลื่น 23 ก.ย.2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี 5 เดือน รวมช่วงเวลาเป็นระยะเวลา 6 ปี 5 เดือน

“บอร์ดกสทช.มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจ่ายเงินให้กับบริษัท อสมท ตามเงื่อนไขของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาไว้ คือ ให้จ่ายตามงวด” นายฐากรกล่าว

นายฐากร กล่าวว่า บอร์ดกสทช. ยังมีมตินุมัติเงินสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐสู้โควิด-19 จำนวน 62 แห่ง รวม 63 โครงการ เป็นวงเงินรวม 149.81 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการเช่าให้บริการระบบ Call Center (1668 ต้าน COVID 19) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณจำนวน 422,000 บาท

2.โครงการพัฒนาระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล (Tele – consult) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณจำนวน 17.415 ล้านบาท

3.โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณจำนวน 8.6 ล้านบาท

4.โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID 19) ของโรงพยาบาลอุดรธานี งบประมาณจำนวน 7.55 ล้านบาท

5.โครงการคนร้อยเอ็ดปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด งบประมาณจำนวน 8.248 ล้านบาท

6.โครงการจัดทำ ICU Negative pressure Room และห้อง Negative pressure ที่ ER โรงพยาบาลลำปาง (โครงการที่ 2) ของโรงพยาบาลลำปาง งบประมาณจำนวน 7.04 ล้านบาท

7.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคโควิท-19 ของโรงพยาบาลสกลนคร งบประมาณจำนวน 6.7 ล้านบาท

8.โครงการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดและดูแลผู้ป่วย COVID 19 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ งบประมาณจำนวน 9.45 ล้านบาท

9.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 9.379 ล้านบาท

10.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สนับสนุนวงเงิน 9.268 ล้านบาท

11.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนวงเงิน 5.5 ล้านบาท

12.โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 3.576 ล้านบาท

13.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สนับสนุนวงเงิน 2.537 ล้านบาท

14.โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี สนับสนุนวงเงิน 2.97 ล้านบาท

15.โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนวงเงิน 3.3 ล้านบาท

16.โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนวงเงิน 0.84 ล้านบาท

17.โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนวงเงิน 5.15 ล้านบาท

18.โรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 3.65 ล้านบาท

19.โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 4.25 ล้านบาท

20.โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนวงเงิน 1.133 ล้านบาท

21.โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จังหวัดกรุงเทพฯ สนับสนุนวงเงิน 1.95 ล้านบาท

22.โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สนับสนุนวงเงิน 1.133 ล้านบาท

23.โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 1.503 ล้านบาท

24.โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนวงเงิน 1.35 ล้านบาท

25.โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก สนับสนุนวงเงิน 0.595 ล้านบาท

26.โรงพยาบาลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สนับสนุนวงเงิน 2.058 ล้านบาท

27.โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา สนับสนุนวงเงิน 0.629 ล้านบาท

28.โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา สนับสนุนวงเงิน 1.951 ล้านบาท

29.โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง สนับสนุนวงเงิน 0.845 ล้านบาท

30.โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สนับสนุนวงเงิน 2.379 ล้านบาท

31.โรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนอง สนับสนุนวงเงิน 1.039 ล้านบาท

32.โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 1.589 ล้านบาท

33.โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สนับสนุนวงเงิน 1.299 ล้านบาท

34.โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตรัง สนับสนุนวงเงิน 0.158 ล้านบาท

35.โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.07 ล้านบาท

36.โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน สนับสนุนวงเงิน 1.233 ล้านบาท

37.โรงพยาบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สนับสนุนวงเงิน 1.065 ล้านบาท

38.โรงพยาบาลหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สนับสนุนวงเงิน 2.058 ล้านบาท

39.โรงพยาบาลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนวงเงิน 5.651 ล้านบาท

40.โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนวงเงิน 0.275 ล้านบาท

41.โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สนับสนุนวงเงิน 0.296 ล้านบาท

42.โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนวงเงิน 0.803 ล้านบาท

43.โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก สนับสนุนวงเงิน 0.435 ล้านบาท

44.โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนวงเงิน 0.213 ล้านบาท

45.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 0.059 ล้านบาท

46.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม่า ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

47.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

48.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

49.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

50.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

51.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

52.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

53.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

54.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

55.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

56.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.061 ล้านบาท

57.โรงพยาบาลกระบี่ สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท

58.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท

59.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท

60.โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท

61.โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท

62.โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท

63.โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่ สนับสนุนวงเงิน 0.219 ล้านบาท

นายฐากร กล่าวว่า โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐยังสามารถขอรับการสนับสนุนเข้ามาได้ที่ กสทช. โดยตรงจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2563 ซึ่ง กสทช. จะรีบพิจารณาโครงการเพื่ออนุมัติเงินสนับสนุนให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป

Loading