วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ ยกระดับศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร Upskill “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่นฯ”

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่น    ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2567  ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 141 คน

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์ นิติกรชำนาญการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยาย โดย หลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นถ่ายทอดประสบการณ์ และ ได้ทบทวน ถอดบทเรียน ตั้งข้อสังเกต ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น ผ่านคำพิพากษาของศาล คำวินิจฉัยของหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการของสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ในระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  ในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่มีการแก้ไขใหม่ บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นทั่วไปและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านคำพิพากษาของศาล คำวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาอื่น ๆ

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้