วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

เสริมพลังองค์กร สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมกลยุทธ์ “เขียนรายงานประเมินตนเอง” มุ่งสู่ EdPEx ที่ดีเลิศ รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และกระบวนการของผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม โดยเน้นย้ำในภารกิจด้านการมุ่งส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคลเอง และองค์กรโดยรวม

  วิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.สุพินดา คูณมี และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิค และ องค์ความรู้ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยตั้งเป้าให้ผู้เข้าอบรมสร้างความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และกระบวนการของผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์โครงร่างองค์กรเชื่อมโยงกับเกณฑ์ EdPEx ในแต่ละหมวดและจำแนกจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง นำไปสู่การทำแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย คณะแพทศาสตร์,สำนักหอสมุด,สถาบันภาษา,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Staff: SAR รุ่น 2 (นายฐกฤต อนุพล/นักวิชาการศึกษา,นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ/นักวิชาการศึกษา
ผู้ประสานงานหลัก:นางรชตวรรณ พรมภักดี (หัวหน้าภารกิจการตลาดและความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน)

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้