วันพุธ, 27 กันยายน 2566

มข.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียง หวังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม

17 มิ.ย. 2020
254


สถานีวิทยุสไมล์เอฟ101 มฮ.ได้ให้การต้อนรับในการเข้าเยี่ยมชมพร้อมได้แลกเปลี่ยนเรื่องการร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยมีอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานวิทยุ นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสื่อวิทยุภายในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ในการนำองค์ความรู้เผยแพร่กระจายเสียง อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้สังคมร่วมกัน

 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยมีโครงการเป็นนโยบายประชาสัมพันธ์เชิงรุก จึงนำความรู้ วิจัย นำสู่ชุมชน และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลชนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความใกล้ชิดเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  จึงเป็นที่มาของโครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และได้นำร่องมาพบปะเยี่ยมชมผู้บริหารสถานีวิทยุในครั้งนี้ หวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรับทราบความต้องการการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่กระจายเสียง  และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร สาระจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน”

 นายชุมพร  พารา  กล่าวว่า  “จากปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการเป็นมหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม ได้ทำงานมาหลายรูปแบบ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ในหลากหลายช่องทาง  ซึ่งพบว่าสถานีวิทยุชุมชนเป็นช่องทางที่สำคัญที่ให้ความรู้กับชุมชนได้อย่างรวดเร็ว  เห็นได้จากช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 การสร้างความร่วมมือกับสถานีวิทยุ เพื่อขอความอนุเคราะห์นำความรู้มาเผยแพร่ให้กับประชาชน จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักที่โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กรจัดขึ้นในครั้งนี้  ความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในด้านองค์วามรู้ จะสร้างคุณค่าร่วมกับสถานีวิทยุชุมชน  เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต”

นายประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์  กล่าวว่า  “การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความคาดหวังว่า จะสามารถยกระดับสถานีวิทยุชุมชนให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในกลุ่มผู้ฟังหากได้รับการเสริมองค์ความรู้และข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวสั้น ข่าวสารคดี ข่าวงานวิจัย  ที่จะนำมาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังของทางวิทยุชุมชนฯได้ดี  และหากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 Mhz. ผลิตสื่อในรูปแบบ สารคดี การรณรงค์ฯ ข่าวสั้นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางวิทยุชุมชนสามารถนำมาออกอากาศได้ตามสะดวกของเวลา  และมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการร่วมแลกเปลี่ยน ความรู้ด้านการจะจายสื่อข่าวสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการดีมาก”


สำหรับการลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชน และเครือข่ายชุมชนตามโครงการ มีสถานีวิทยุ เวิร์ค เอฟ.เอ็ม./สถานีวิทยุ ที-สไมล์ /สถานีวิทยุ มังกี้ เรดิโอ  /สถานีวิทยุ สไมล์ เอฟ.เอ็ม.101 MHz และสถานีวิทยุ Metro Radio 90.50 F.M.เป็นการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ของฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้  นอกจากเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนด้านวิทยุแล้ว  ยังสร้างความร่วมมือในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  เป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายต่อการนำข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ส่งต่อถึงประชาชนทางวิทยุชุมชน  ยังเป็นกิจกรรมที่ดีในการร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมอีกด้วย

ขอบคุณภาพ-ข่าว/วัชรา น้อยชมภู

 437 total views,  1 views today