วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ปปส.ภาค 4 ประชุมกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 4

18 มิ.ย. 2020
539

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 63 ที่โรงแรมอำนวยสุข อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ปปส.ภาค 4 ร่วมประชุมกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563 สำนักงาน ปปส.ภาค 4

ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติด เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศและทั่วโลก อีกทั้งมีแนวโน้มการผลิตและการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปี 2563 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมและความร่วมมือระหว่างประเทศ” เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย คือ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยดำเนินการลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระทำผิดซ้ำในระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ใน 5 มาตรการคือ ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด และด้านการบริหารจัดการ มีจุดเน้น คือ การพัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานทุกระบบให้สอดคล้องกัน มีการนิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานในพื้นที่ การประชุมกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงถือเป็นการขับเคลื่อนกำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปี 2563 และยังได้ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต่อไปด้วย

Loading