วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

จังหวัดขอนแก่น: คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

23 มิ.ย. 2020
354

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 /นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นเลขานุการ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และนักวิชาการจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ออกตรวจเยี่ยมกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อสรรหาและเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านและกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เป็นการจัดการความรู้และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งกำหนดการตรวจเยี่ยม มีดังนี้
เวลา 09.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านขามป้อม ม.4 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ ผู้นำ อช. ดีเด่น ชาย/หญิง กลุ่ม/องค์กรดีเด่น (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) ศอช.ต. ดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ทั้ง 6 อำเภอในกลุ่มโซนที่ 3 โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ พร้อมส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอกลุ่มโซนที่ 2 คณะผู้บริหาร อปท. ผู้นำ กลุ่มองค์กร ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้นำกลุ่ม องค์กร ได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ พร้อมตอบข้อซักถาม และเยี่ยมชมผลสำเร็จของแต่ละกิจกรรม
เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพังทุย ม.1 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ ผู้นำ อช. ดีเด่น ชาย/หญิง กลุ่ม/องค์กรดีเด่น (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) ศอช.ต. ดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างทั้ง 6 อำเภอในกลุ่มอำเภอที่ 1 โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอกลุ่มโซนที่ 1 คณะผู้บริหาร อบต. ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กร เครือข่าย ให้การต้อนรับ จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลงาน ซักถาม และเยี่ยมชมผลงาน/กิจกรรมเด่นของหมู่บ้าน

Loading