วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

คกก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เห็นชอบ (ร่าง) แผนงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ

 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้การดำเนินการของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานกองทุนฯ จะได้จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป

 พร้อมทั้งที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามสัญญาจ้างผู้จัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564    สำหรับแผนการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครอบคลุม 4 มิติ คือ 1) ด้านองค์กร ได้แก่ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร พัฒนาระบบงาน สร้างความเข้าใจภารกิจของกองทุน 2) ด้านผู้ขอรับทุน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชนและครอบครัว ส่งเสริมผู้ผลิตทุกระดับ ใหญ่ กลาง เล็ก (หน้าใหม่) ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดงาน สร้างผลกระทบต่อสังคม 3) ด้านประชาชน ได้แก่ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง มีโอกาสในการเข้าถึงทุน ใช้สื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนท้องถิ่น (ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว OTOP เศรษฐกิจ) และ 4) ฝ่ายนโยบาย ได้แก่ จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ นำผลลัพธ์มาเป็นเครื่องมือในการทำงาน จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมกรรมการ อนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โดยมีเป้าหมายสำคัญให้ประชาชนตื่นรู้ มีความสามารถในการเปิดรับสื่อ ผู้รับทุนสร้างผลงานที่มีคุณค่า และภาคีเครือข่ายได้รับประโยชน์จากกองทุนฯ
          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความชื่นชมต่อการทำงานที่ผ่านมาของกองทุนฯ และแผนงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของผู้จัดการกองทุนฯ โดยกล่าวว่าสิ่งที่นำเสนอเป็นสิ่งที่ดี แต่สำคัญคือการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในกองทุนร่วมมือกันในการดำเนินงานขับเคลื่อนไปสู่แผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

Loading