วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมการควบคุมโรคด้วยสารชีวภัณฑ์จากเชื้อแบคทีเรียบีเอส

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยระบบผสมผสานสำหรับเกษตรกร เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน โดยมี รศ.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร นักศึกษาปริญญาโท 5 คน ปริญญาเอก 1 คน เข้าร่วมดำเนินการอบรมด้วยเพื่อใช้สถานที่แปลงผักปลอดภัยตำบลบ้านโต้นเป็นสถานที่เรียนรู้กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ร่วมกับเกษตรกร

   รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล วิทยากร ได้กล่าวถึงความสำคัญของแบคทีเรียบีเอส ว่า ” เชื้อบีเอส (บาซิลัส ซับทีลิส) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับพืชโดยไม่ทำความเสียหายให้กับพืช มีความสามารถในการแย่งธาตุอาหารได้ดีกว่าเชื้อจุลินทรีย์อื่น และสร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด ทำให้เชื้อโรคพืชลดการทำลายพืช และทำลายเชื้อโรคพืชทำให้ลดปริมาณเชื้อโรคพืช เชื้อบีเอสสามารถควบคุมโรคพืชได้หลายชิดทั้งเชื้อรา เช่น โรคเหี่ยว โรครากเน่าโคนเน่า โรคแอนแทรกโนส และเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคเน่าและโรคแคงเกอร์”

 การอบรมครั้งนี้เพื่อสำรวจพื้นที่ปลูกของเกษตรกรเพื่อรวบรวมปัญหาด้านการผลิตและการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา/จัดหาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช /ติดตามประเมินผลการใช้ชีวภัณฑ์และการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชของเกษตรกร และสรุปองค์ความรู้ในด้านโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตรกรบ้านโต้นและแนวทางการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

 374 total views,  1 views today