วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น เดินหน้า เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นาโมเดล อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ แปลงนายประพล สุทธิประภา บ้านนาตาด ม.6 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
นายชัชวาล ก้านจักร นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล “แบกจอบแบกเสียม เอาแฮง สร้างแปงไฮ่นา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และชาวบ้านนาตาด ร่วมเอามื้อในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ด้วย
โดยนางสาวอุบล โชติชัย พัฒนาการอำเภอเวียงเก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต โคก หนอง นา โมเดล ให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ตลอดทั้งพี่น้องประชาชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
นายประพล สุทธิประภา เจ้าของแปลง ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการนำ โคก หนอง นา โมเดล มาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ของตนเอง และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จากนั้น ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดลงแปลงเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมห่มดิน กิจกรรมแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช กิจกรรมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร และ ขุดคลองไส้ไก่

 776 total views,  1 views today