วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

จังหวัดขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ข้อตกลงโครงการ Smart ชุมแพ พ.ศ.2563

1 ก.ย. 63/ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง อำเภอชุมแพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องข้อตกลงโครงการ Smart ชุมแพ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรม Smart City ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบนโยบาย Smart City และปาฐกถาพิเศษเรื่อง ขอนแก่น Smart City

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอชุมแพ ได้รับเลือกเป็นเมืองสมาร์ท ซิตี้ จึงต้องเตรียมความพร้อมการบริหารและการจัดการเมือง โดยรัฐบาลมีนโยบายเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ท ซิตี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง 1 ใน 7 จังหวัดจาก 76 จังหวัดของประเทศไทย โดยอำเภอชุมแพ เป็นอำเภอที่มีเศรษฐกิจและมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของจังหวัด ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโครงการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่มาใช้ในการตัดสินใจวางแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล เพื่อให้ตรงกับสภาพภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของเขตพื้นที่เก็บข้อมูลมาประมวลผลสังเคราะห์ วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ

นางสุภาวดีศรี สุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวว่า Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ หมายถึงเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยอำเภอชุมแพ ได้ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 6 อำเภอ ของเฟสแรก ที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และจังหวัดขอนแก่น ให้สัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะในด้านการเป็นเมืองแห่งสุขภาพ Medical Hub เพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อำเภอชุมแพ ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกพื้นที่ จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นนโยบาย Smart City ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมด 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อำเภอชุมแพจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU โครงการเตรียมความพร้อม Smart ชุมแพ 2563 ขึ้น พร้อมทั้งได้มอบรายงานผลการเตรียมความพร้อมโครงการ Smart ชุมแพ 2563 ให้กับนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบ และพิจารณาเพื่อนำไปศึกษาพัฒนาเมืองชุมแพให้ก้าวสู่ความเป็น smart City

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น

Loading