วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

มข.ทำงานเชิงรุกรับฟังเสียงความเห็นด้านการสื่อสารจากภาคประชาชน เปิดให้ผู้แทนชุมชนและเครือข่ายวิทยุเสนอแนวทางพัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ฝ่ายกิจการพิเศษ และ กองสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ ข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยแพร่ผ่านทางสื่อวิทยุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงนำไปเผยแพร่ทางวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวในชุมชนอันจะเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย สนองตอบเสาหลักและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วยการเน้น “การบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV)เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และ สร้างจิตสำนึกที่ดีของคนในองค์กร

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายวิทยุชุมชนภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโดย รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตร ให้เครือข่ายชุมชนและวิทยุชุมชน ผู้แทนส่วนราชการและ  อาจารย์ณัฐสมน  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรเป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินของปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ตามลำดับ โดยมีผู้แทนชุมชนใกล้เคียง หน่วยราชการและสถานศึกษาใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนในฐานะเครือข่ายวิทยุชุมชน จิตอาสา และสื่อมวลชนมาร่วมงานจำนวน 60 คน

หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้นลง รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเป้าหมายในการทำงานเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอีกหลายสถาบันจะมีภารกิจ 4 ด้านซึ่ง 1 ในนั้นคือการบริการวิชาการที่เรามีชุมชนเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเราเลือกชุมชนเป้าหมายในหลายส่วน เช่นการออกไปทำโครงการชุมชน มข.พัฒนา โครงการแก้จนต่างๆ แต่สำหรับพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแล้วเราก็มีชุมชนที่มีความหลากหลายมีกิจกรรมต่างๆมากมายทำให้เราเลือกชุมชนโดยรอบไว้เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประชาชน  การสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารโดยเฉพาะวิทยุชุมชนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารและภารกิจไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการทำงานร่วมกันทั้งในด้านกิจกรรมเพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและการสร้างความร่วมมือในเครือข่ายประชาสัมพันธ์จะทำให้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปสู่พี่น้องในวงกว้าง
“มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องอาศัยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชุมชนโดยรอบในความร่วมมือด้านต่างๆ เรามีบุคลากรและนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3ที่อาศัยอยู่ภายนอกซึ่งเราได้รับการดูแลความเป็นอยู่ความปลอดภัยให้นักศึกษาของเราเป็นอย่างดี เพราะเรามีความร่วมมือที่ดีต่อกันและประสานงานกันตลอดมา” อธิการบดี กล่าว

โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร สาระจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อตอบสนองเสาหลักและประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในเสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้ในการดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงระหว่างสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถานีวิทยุชุมชน และหอกระจายข่าวชุมชนในอนาคต จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคนได้ร่วมระดมความคิดเพื่อให้ข้อเสนอแนะในประเด็นหลัก 4 ด้านคือ แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนและวิทยุชุมชน   โครงการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ที่อยากให้ มข. จัดให้บริการ    การพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อประชาชนภายนอก   และปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะ ในการเผยแพร่สปอตรณรงค์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มาข่าว/https://th.kku.ac.th/33516/

Loading