วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ขอนแก่นแถลงข่าว “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563”

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน ราชาออคิดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมเป็นผู้แถลงข่าว “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563” โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และพี่น้องสื่อมวลชน

ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” โดยหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) อย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้น แต่การดำเนินชีวิตของผู้คนยังคงต้องดำเนินต่อไป รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่น ซึ่งยังต้องคำนึงถึงการปรับตัวแบบใหม่ คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ หรือ แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เป็นต้น

สำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563เทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จัดงานดังกล่าวขึ้นมา ระหว่างวันที่ 1- 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเก่าได้สืบสานกันมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองขอนแก่น โดยมีกิจกรรมดังนี้

-วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตระการตากับขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ 1.ขบวน “พุทธบูชา พุทธกตัญญู” 2.ขบวน “สืบสานประเพณี บุญออกพรรษา” 3. ขบวน “รังสรรค์ประทีป งามวิจิตรโสภา” 4.ขบวน “ถวายเป็นพุทธบูชา ล่องธารากลางวารี” 5.ขบวน “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” / พิธีเปิดงานอันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา /การจุดเทียนแห่งศรัทธากับการประกวดฮ้านประทีป จำนวน 28 ฮ้าน / การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน“วงพุทธศาสตร์อีสานศิลป์”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
-วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พี่น้องชุมชน 4 เขต / พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู จำนวน 147 ครอบครัว / การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษา /พิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
-วันที่ 3 ตุลาคม 2563 พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี (โดยมีปะรำพิธีที่บริเวณริมบึงแก่นนคร ฝั่งห้องสมุดสวนดอกคูน) /ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบุญเลิศ วิเศษศิลป์” ศิลปินรับเชิญ “น๊อต รัชภูมิ” ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
-วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะสุรศิลป์ อินคอนเสิร์ต” ศิลปินรับเชิญ “ลูกแพร อุไรพร” ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด

พร้อมกิจกรรมซุ้มวัฒนธรรม DIY. การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ /การจำหน่ายสินค้า OTOP /กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชวนชม ,ไม้ดอกไม้ประดับ ,บอนไซ ,นกกรงหัวจุก,เครื่องบินเล็ก ,แคคตัส)

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน และชาวขอนแก่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานกิจกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่จะได้นำเอากิจกรรมการแถลงข่าวในวันนี้เผยแพร่สู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับทราบกันอย่างกว้างขวางต่อไป และ ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นตลอดจนนักท่องเที่ยว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น ตามแบบฉบับ OK KHONKAEN ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณบึงแก่นนคร “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL”

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

 1,021 total views,  2 views today