วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

โครงการศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือและจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63) ที่โรงแรมเลอ แคสเซีย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการการศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือ และจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า การจัดโครงการร่วมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการหัวข้อ สร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือและจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อยกระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นศูนย์กลางผ้าทอระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรก่อนโดยเป็นการเร่งการสร้างความเข้าใจการรับรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในตลาดอุตสาหกรรมไมซ์

ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นแผนงานวิจัยการศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือ และจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นศูนย์กลางผ้าทอระดับนานาชาติ และเพื่อให้เกิดการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เติบโต ยั่งยืน และเป็นที่จดจำในปฏิทินการจัดงานของโลก ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวม 50 คน โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ข้อแนะนำในการระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “สร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

Loading