วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

รองนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีกับ 7 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ ประเภทรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเภทเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ เทศบาลตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประเภทกองทุนและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประเภทส่วนราชการระดับกรม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประเภทองค์การมหาชน ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามทุจริตนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการทุจริตจะเป็นบ่อเกิดของปัญหา เช่น ปัญหาศีลธรรม ปัญหาสังคม ปัญหาการเมือง  รวมไปถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยได้มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ ทุกวันนี้  จะใช้แค่วิธีการป้องกันและปราบปรามเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ จะต้องมีการรณรงค์ร่วมมือกับเอกชน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุนหน่วยงานและบุคคลที่กระทำดี สร้างสิ่งจูงใจ ยกย่อง ให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดแนวร่วมอย่างกว้างขวาง การที่จะป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างได้ผลนั้นได้ใช้ความโปร่งใสเป็นตัวชี้วัด เช่น การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งอาจต้องนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของตนมีความโปร่งใสต่อการตรวจสอบ และไม่ขัดข้องในการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้นำเอาความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมินการทำงานจนกระทั่งได้หน่วยงานที่ได้คะแนนมากที่สุด 7 หน่วยงาน ขอให้ทุกหน่วยงานได้รักษาคุณภาพ และมาตรฐานนี้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

Loading