วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นำโดยคุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า ตลอดจนบริษัทในเครือ Central Group เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2563 “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ” ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง และผู้ใช้อาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้าง และผู้ใช้อาคาร สามารถรู้ถึงการปฏิบัติตน เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในกรณีมีการอพยพหนีไฟ และให้การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

โดยภายในระหว่างการฝึกซ้อมแผน ได้รับเกียรติจาก คุณศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และคุณพัฒนชาติ ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ร่วมสังเกตการณ์ ในการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ในครั้งนี้ด้วย

 394 total views,  1 views today