วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

“สุชาติ” รับข้อเสนอ7 เรื่องเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทวงแรงงาน รับหนังสือข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน 7 เรื่อง จากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ที่นำมาโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะรวม 60 คน พร้อมกันยื่นหนังสือบริเวณโถงอาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วย (1) การปรับเพิ่มสิทธิลาคลอดบุตรจากเดิม 90 วันเป็นไม่เกิน120 วัน (2) การจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบให้แก่ลูกจ้าง กรณีเสียชีวิตก่อนการเกษียณอายุ  (3) การปรับปรุงสัดส่วนของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ให้มีสัดส่วนเท่ากัน  (4) การกำหนดให้วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นวันหยุดตามกฎหมาย  (5) การแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินทดแทน  (6) การแก้ไขปัญหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบร้อยละ 15 (เต็มเพดาน) และสุดท้าย (7) ขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ…. ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) รับช่วงไปพิจารณาดำเนินการต่อ
          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้กรมจะได้นำข้อเสนอของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นำเสนอต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึ่งต้องประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป

 784 total views,  3 views today