วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

CEA จับมือ 19องค์กรเครือข่ายลงนาม MOU พร้อมเปิดโครงการเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 : ISAN CREATIVE FESTIVAL 2021

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ได้มีพิธีเปิดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิดโครงการเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 : ISAN CREATIVE FESTIVAL 2021โดยได้รับเกียรติจากนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “นับตั้งแต่ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA วางแผนขยายภารกิจมายังจังหวัดขอนแก่น เราได้ตระหนักถึงศักยภาพของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของอีสานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แต่สามารถต่อยอดและผสมผสานกับความเป็นสากลได้เป็นอย่างดี ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ หรือ ISAN CREATIVE FESTIVAL ครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนการสร้างเวทีขนาดใหญ่ที่แสดงผลงานอันสะท้อนถึงความสามารถในการนำสินทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์ของอีสานไม่ว่าจะเป็นผลผลิตของท้องที่ วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือศิลปะการแสดง มาเล่าเรื่องเพื่อแสดงถึงความเป็นมาของสิ่งดั้งเดิม และนำเสนอความสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ โดยนักสร้างสรรค์หลากรุ่นและสาขาอาชีพจากทั่วภูมิภาคอีสาน นอกจากนี้ งานเทศกาลที่จัดขึ้นยังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และเครือข่ายชุมชน ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่จังหวัดขอนแก่น แต่ร่วมกันเป็นระดับภูมิภาค อีกด้วย”

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า “จังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเทศกาลฯ ในครั้งนี้ จึงได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 19 หน่วยงานที่มาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้ว ยังมีรูปแบบการจัดงานที่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จ เป็นชุมทางของนักสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานระดับสากล เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการต่อยอดวัฒนธรรมของอีสานสำหรับคนรุ่นใหม่ และเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กลับคืนไปสู่พี่น้องชาวอีสานต่อไป”

โดยสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (CEA ขอนแก่น) ได้เชิญชวนภาคีเครือข่ายของจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มนักสร้างสรรค์จากทั่วภูมิภาคอีสานให้มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 หรือ ISAN CREATIVE FESTIVAL 2021 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 มีนาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Isan Crossing: อีสาน โคตรซิ่ง” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary)แต่ยังคงอัตลักษณ์แห่งความเป็นอีสาน

เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์รุ่นเก่าและใหม่ ผู้เชี่ยวชาญและมือสมัครเล่น นักสร้างสรรค์และนักธุรกิจ พื้นที่ในเมืองและต่างเมือง ได้มีโอกาสในการสร้างอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานในเวทีนี้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเติมพลังและเพิ่มศักยภาพใหม่ให้กับภูมิภาคอีสานอีกด้วย

จากแนวคิดดังกล่าว เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 จึงกำหนดแนวทางการนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 1. เวทีการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยน (Showcase & Exhibition & Performance) สำหรับนักสร้างสรรค์จากอีสานรวมถึงภูมิภาคอื่นและต่างประเทศ ในรูปแบบการแสดงงาน นิทรรศการ และศิลปะการแสดงต่าง ๆ ทั้งแบบดั้งเดิม และร่วมสมัย ของ 3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักของอีสาน คืออุตสาหกรรมบันเทิง อาหารและหัตถกรรม ซึ่งจะจัดแสดงอยู่ในบริเวณย่านถนนศรีจันทร์ และย่านกังสดาล ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาสู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District)
 2. การนำเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอีสาน (Creative Tour)ใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) City tour การท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ (2) District Tour การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระดับอำเภอของจังหวัดขอนแก่น (3) Isan Creative Route แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานในพื้นที่ 20 จังหวัด เช่น เส้นทางการย้อมคราม เส้นทางอาหารอีสาน เป็นต้น
 3. การบรรยายและเวิร์คช็อปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ (Talk & Workshop) ในการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Creative Business& Market) ภายใต้โครงการ Change Creative Business Transformation เพื่อการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้

 1. สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และตลาดนัดสร้างสรรค์

ในการจัดงานพร้อมเปิดโครงการจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน CEA จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมเปิดโครงการฯ ขึ้น เพื่อเชิญชวนนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน พร้อมกับเป็นการแสดงถึงความพร้อมและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง 19แห่ง ที่มาร่วมกันลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ CEA ดังนี้ 1) จังหวัดขอนแก่น 2) เทศบาลนครขอนแก่น 3) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 4) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 5) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น 6) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น 7) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 8) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น 9) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 10) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภาคอีสานตอนกลาง 11) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12) สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 13) สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง 14) หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 15) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 16) บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด 17) ชมรมศรีจันทร์คลับ 18) ชมรมสถาปนิกเฮ็ด-ดี 19) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นและพร้อมด้วย 2 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น และ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว ยังมีการเปิดรับสมัครนักสร้างสรรค์จากสาขาต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 : ISAN CREATIVE FESTIVAL 2021 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564 และประกาศผลผู้เข้าร่วมในวันที่ 29 มกราคม 2564  เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และประกาศพื้นที่จัดแสดงให้ทราบต่อไปในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

การเปิดรับสมัครมีทั้งหมด 8 โปรแกรม ดังนี้

 1. การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ (Showcase & Exhibition)
 2. การเสวนา (Talk)
 3. เวิร์กชอป (Workshop) 
 4. งานเปิดบ้าน (Open House)
 5. อีเวนต์ (Event)
 6. ตลาด (D-Kak Market)
 7. ทัวร์ (Creative Tour)
 8. โปรโมชั่น (Promotion)

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization) : CEA จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม

Loading