“สุชาติ” ย้ำบุคลากร กสร. ต้องสร้างศรัทธาให้ลูกจ้าง-นายจ้าง ยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตอบรับนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการของรมว.แรงงาน บ่มเพาะจรรยาข้าราชการ ให้บุคลากรกรมมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน สร้างความเชื่อถือ และศรัทธาให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างคนให้มีศักยภาพเป็น   คนเก่งและดี พร้อมน้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำว่า บุคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้น ต้องปฏิบัติงานอยู่ระหว่างผลประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง และต้องบริการอย่างใกล้ชิด บางครั้งอาจถูกร้องเรียน กล่าวหา หรืออาจถูกดำเนินการทางวินัย อาจทำให้กระทบกับภารกิจของกรมและตัวของข้าราชการได้ ดังนั้น จึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และศรัทธาให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง โดยการปลูกฝังค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติและประชาชน
          อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ ตามทิศทางการปฏิบัติราชการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดิน แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมจึงได้จัดโครงการอบรม เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาสำหรับข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมให้เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน ตลอดจนทราบถึงขั้นตอน วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ แรงงานได้รับการคุ้มครอง ดูแล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตของกรม พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรราชการใสสะอาด เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธา ของนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนได้ในที่สุด

 270 total views,  1 views today