วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ผนึกกำลังป้องกันโรค ASF ในสุกร

ผู้เลี้ยงสุกรไทย จัดงานขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมกันผนึกกำลังป้องกันโรค ASF ในสุกร ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศไทยยังคงสถานะปลอดการระบาด สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกสุกรไทยแบบก้าวกระโดด

        นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนรัฐบาลกล่าวขอบคุณและเป็นกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในสุกร ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผนึกกำลังป้องกันโรค ASF ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศไทยยังคงสถานะปลอดการระบาด และสามารถสร้างการส่งออกสุกรไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งสุกรขุน สุกรพันธุ์ และสุกรแปรรูป ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพเกษตรแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย มีความแน่นอนของผลผลิต เกิดการสร้างอุปสงค์ให้กับห่วงโซ่ต่อเนื่องในกลุ่มของผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชอาหารสัตว์ของไทย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ผลพลอยได้จากข้าว เช่น ปลายข้าว รำข้าว ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการเป็นอาหารโปรตีนหลักของคนในชาติ อุตสาหกรรมสุกรยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมแล้วกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ภาคเกษตรปศุสัตว์จึงถือเป็นหนึ่งของภาคเกษตรที่มีรากฐานของประเทศและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันภาคการเลี้ยงสุกรของไทยมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษามากยิ่งขึ้น
        สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการผลิตและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมุ่งพัฒนาภาคปศุสัตว์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และเกษตรกร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นให้เกิดการปรับตัว เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรและภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
        “รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกกลุ่ม จึงอยากให้มีการพูดคุยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องมีความเข้มแข็ง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปให้ได้ และในวันนี้ทุกภาคส่วนต้องมาทำงานร่วมกัน ทุกฝ่ายต้องลดความเห็นแก่ตัว ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ต้องมีความร่วมมือกัน เพื่อผ่านวิกฤตทั้งโรค ASF และโควิด-19 ไปให้ได้ จึงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้สามารถป้องกันการเกิดโรค ASF ในประเทศไทยได้ และที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม และพร้อมเดินเคียงข้างกับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จึงมั่นใจว่าในระยะยาว อนาคตของสุกรไทยจะดำเนินไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน” นายเฉลิมชัย กล่าว

Loading