วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้แก่ประชาชน (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยกระทรวงการต่างประเทศมีโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้แก่ประชาชน ดังนี้1. การให้บริการเครื่องรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (kiosk) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เครื่องแรกของประเทศไทยในเดือนมกราคม 2564 โดยให้บริการสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะแล้วที่เคยถือหนังสือเดินทางมาก่อน (มิใช่กรณีการขอทำหนังสือเดินทางครั้งแรก) ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (ศูนย์การค้า MBK) ในเวลาทำงาน 10.00-18.00 น.2. การให้บริการแปลและยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (10 วันทำการ) ณ กรมการกงสุล และสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ อีก 4 แห่งทั่วประเทศ สำหรับการยื่นขอรับรองเอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว 19 ประเภท

อย่างไรก็ดี โดยที่ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 ข้อ 21และประกาศกระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร ดังนั้น เพื่อให้เป็นของขวัญ ปีใหม่ให้แก่ประชาชน กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นควรให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นสาระสำคัญ1. ให้สิทธิผู้ร้องรายละ 1 ชุดเอกสาร และต้องมารับเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วด้วยตนเองโดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร 200 บาท/คน (1 คน ต่อ 1 สิทธิเอกสาร) สำหรับการยื่นขอรับรองเอกสารจำนวน 19 ประเภท ได้แก่

(1) บัตรประชาชน

(2) แบบรับรองการทะเบียนราษฎร

(3) ทะเบียนบ้าน

(4) สูติบัตร

(5) มรณบัตร (ยื่นโดยบุคคลในครอบครัว)

(6) ใบสำคัญการสมรส

(7) ทะเบียนสมรสและบันทึก

(8) ใบสำคัญการหย่า

(9) ทะเบียนหย่าและบันทึก

(10) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

(11) บันทึกฐานะแห่งครอบครัว

(12) หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม

(13) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล

(14) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว

(15) หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล

(16) หนังสือสำคัญการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อสกุล

(17) หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส

(18) หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร

(19) หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ 2. ผู้ร้องสามารถยื่นขอรับบริการได้ที่ กรมการกงสุล และสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ อีก 4 แห่ง กล่าวคือ

(1) สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย

(2) สำนักงานเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

(3) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี และ

(4) สำนักงานเดินทางชั่วคราว สงขลา ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลา 2 สัปดาห์ (10 วันทำการ)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ธันวาคม 2563

Loading