วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

ดูเงื่อนไข! รายได้น้อย ก็มี “บ้าน” ได้ จากรัฐฯ

ข่าวดี! รายได้น้อย ก็มี “บ้าน” ได้ .ผู้มีรายได้น้อย ที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองสามารถลงทะเบียนเพื่อให้การเคหะแห่งชาติ ช่วยหาบ้านที่เหมาะสมให้ได้ โดยคลิกที่ http://dhds.nha.co.th/nhawl/Home.html#.เงื่อนไขของผู้มีรายได้น้อยต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 21 ปีอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เลือกไม่น้อยกว่า 6 เดือนไม่เป็นเจ้าของ หรือกำลังทำสัญญาซื้อขายที่อยู่อาศัยหากมีคู่สมรส ยื่นคำขอได้คนเดียว.ถ้าอาศัยอยู่ใน กทม. และปริมณฑล ต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท/เดือนถ้าอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 17,000 บาท/เดือน.เมื่อยื่นไปแล้ว ระหว่างรอผล ถ้ารายได้และจำนวนสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลง จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่.หลังจากได้สิทธิ ห้ามขาย หรือเปลี่ยนมือภายใน 5 ปีผู้ที่ได้สิทธิเช่า ต้องคืนสิทธิเช่าก่อนหากปฏิเสธบ้านที่เจ้าหน้าที่หาให้ 2 ครั้ง รายชื่อจะถูกปัดไปอยู่ท้ายบัญชีและข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบนี้ มีอายุ 180 วัน.ผู้สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน การเคหะแห่งชาติ 1615

Loading