วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ขอนแก่น ประชุม “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8 /2564”

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีการประชุม “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8 /2564” โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม, และผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ปลัดจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากการรายงานทางระบาดวิทยา พบว่าการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศและมีการเดินทางเข้า-ออก ของประชาชนจากพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) อย่างเข้มข้น เพื่อกระชับและยกระดับมาตรการต่างๆที่จำเป็นในการควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดรุกรามเป็นวงกว้างต่อไป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่ระบาดเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นได้ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีความปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อยับยั้งป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค โดยในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ล่าสุดจังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้ติดเชื้อ เพิ่ม 3 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษา โดยคนที่ 1 อาการดีขึ้นมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการประชุมเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ในช่วงเทศการปีใหม่ 2564 โดยมีมติในที่ประชุมดังนี้1. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการควบคุมแบ่งพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง และแยกเป็นพื้นที่รายอำเภอ โดยมีอำเภอที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอมัญจาคีรี2. ให้เพิ่มจุดวาง QR Code จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร, สถานนีรถไฟ สนามบิน, ด่านตรวจ 5 แห่ง และปั๊มน้ำมัน โดยประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) มีจำนวน 10 จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และนครปฐม3.มีมติให้การออกประกาศต่างๆของจังหวัดขอนแก่นให้ทำสัญลักษณ์หรือเน้นข้อความสำคัญเช่นขีดเส้นใต้4.มีมติมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการออกประกาศมาตรการทั่วไป ที่เป็นมาตรการใหญ่ๆ ตามที่ ศบค. มีประกาศเปลี่ยนแปลง5. ให้บุคคลที่เข้ามาในจังหวัดขอนแก่นทุกคน ทั้งประชาชนและข้าราชการ ได้สแกน QR Code จ.ขอนแก่น และปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัด6. การควบคุมจุดเสี่ยงให้ใช้อำนาจของการบริหารราชการ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ในช่วงเทศการปีใหม่ 2564 เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป และเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Loading