วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการปกครองตรวจสารพันธุกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และขาดพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติให้มีหลักฐานในการแจ้งการเกิดเกินกำหนด หรือขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน หรือรวมทั้งกรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลจากคนที่มีรายการในทะเบียนราษฎรระบุไม่ได้สัญชาติไทย เป็นคนสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ อันได้แก่ สารพันธุกรรม (DNA) ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติประกอบ ดังนี้1. เป็นบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้(1.1) บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนไทยที่ยื่นคำร้องขอแจ้งการเกิดเกินกำหนดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน(ท.ร.14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฏร พ.ศ.2535 หรือ (1.2) ชาวเขาและบุคคลบนพื้นที่สูงที่ยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทย ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543 หรือ(1.3) บุคคลที่ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารทะเบียนราษฎรจากคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยผลของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 2. ต้องเป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน หรือยากไร้ ควรมีอายุไม่ต่ำกว่าสามปี และมีบิดามารดาหรือญาติร่วมสายโลหิตที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ระบุสัญชาติไทย ซึ่งสามารถตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการมีสัญชาติไทยได้3. บุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร และบุคคลที่เป็นคู่ตรวจอ้างอิง ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการตรวจหาความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของหน่วยให้บริการตรวจสารพันธุกรรม หรือหน่วยให้บริการตรวจสารพันธุกรรมสามารถหาความสัมพันธ์ทางสายโลหิตได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลผู้ยื่นคำขอและคู่ตรวจอ้างอิงในระบบโปรแกรมการตรวจสารพันธุกรรม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อติดต่อประสานงาน โดยนายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น พิจารณาคำร้องและทำหนังสือส่งตัวเพื่อเข้ารับการตรวจ ภายใน 30 วัน ณ หน่วยงานที่ให้บริการ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ขอนแก่น/สงขลานครินทร์ อย่างไรก็ตามหากเกินวงเงินที่ตั้งไว้ข้อมูลของผู้ยื่นคำขอจะทำการบันทึกลงใน “บัญชีสำรองผู้เข้าร่วมโครงการ” จำนวน 50 คู่ เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป กรมการปกครองมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยตกหล่นทาง ทะเบียนราษฎร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการเปิดระบบโปรแกรมการตรวจสารพันธุกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1548 หรือส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. 02-791-7314-6

Loading