วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดลงทะเบียนได้แล้ว! ดูเงื่อนไข สินเชื่อ “ธ.ออมสิน” กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น ดีไม่ต้องค้ำ

เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้แล้ว สำหรับ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ของ ธนาคารออมสิน 5 มาตรการ สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว ภายหลังจาก คณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงิน ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด-19 หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

มีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

มีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

– ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้ง 2 โครงการขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้ เป็นต้นไป

3. SMEs กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ โดยใน กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-10 ล้านบาท กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 50 ล้านบาท  ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ คือ ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

มีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

– นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

Loading