วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่อำเภอภูผาม่าน

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ นำบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบประสานงานพื้นที่ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและหาความต้องการ “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” กับผู้บริหาร อปท. ในตำบลโนนคอม วังสวาบ นาฝาย และ ห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ณ เทศบาลตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 มีผู้บริหารและผู้แทน อปท. เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คนรศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงที่มาของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ว่า “กลุ่มเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 10 เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ร้อยละ 30 เป็นธุรกิจ SMEs และ ร้อยละ 60 เป็นเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านทางบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งมีร้อยละ 10 ของประเทศ เพื่อให้ลาก SMEs และ ฐานราก จะทำเกิดการกระจุกตัวของคนรวยมากเกิดไป ส่วนที่ผ่านประเทศไทยหวังพึ่ง SMEs ในช่วงนี้ SMEs ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้หวังพึ่งเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 60 ของประเทศ จึงเกิดโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ ทักษะขึ้นสูง ไปช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งสำนักบริการวิชาการดูแล 9 ตำบล ภูเวียง 5 ตำบล และภูผาม่าน 4 ตำบล”รศ.ดร.ไมตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า “รูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ จะใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School Based) เพราะหวังให้เกิดความยั่งยืน เยาวชนเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน พาชุมชนกิจกรรมที่หลากหลาย และเขาจะไม่ทิ้งถิ่นฐานในอนาคตด้วย”จากนั้น อปท. ต่าง ๆ ได้เล่าถึงจุดแข็งของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางการทำกิจกรรม โดยเริ่มจาก นายมิตรบัญชา เสียงล้ำ รองนายก อบต. ห้วยม่วง เล่าว่า “ตำบลห้วยม่วง มีกลุ่มสมุนไพร ขิง มะตูม ใบบัวบก จะทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป”นางรจนา ชาตการ รก.ปลัด และปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.วังสะวาบ เล่าว่า “ตำบลวังสะวาบ เป็นพื้นที่เชิงเขา ทำการเกษตรอินทรีย์ มีโฮมสเตย์ มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะ น้ำตก น้ำผุด ปลูกองุ่น และทุเรียน”นางทองเจี่ยม ทองไทย รองนายก อบต. นาฝาย เล่าว่า “อบต.นาฝาย เป็นพื้นราบ มีน้ำเพื่อการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกผัก พริก มะเขือ แตง กะหล่ำ ผักกาดขาว ส่วนมากส่งขายที่ตลาดขอนแก่น”นายพนม แดนแก้วมูล รองนายก ทต.โนนคอม เล่าว่า “ตำบลโนนคอม ทำนา ปลูกถั่วเหลือง ปลูกข้าวโพดเอาเมล็ดพันธุ์ ปลูกพริก ผัก อ้อย และเลี้ยงสัตว์

Loading