จังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

วันที่ 20 ม.ค. 64 ที่ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี 2564 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล โดยวิทยากรจาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงงานและสถานประกอบกิจการต่างๆ จำนวน 50 คน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน สถานประกอบการ โดยมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ “แรงงานยุคใหม่ สร้างสังคมปลอดยาเสพติด” โดยมีแนวทางดำเนินการ 2 แนวทางคือ 1.) การสร้างการรับรู้ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในกลุ่มแรงงานในระบบ คือ กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ในกิจการ เกษตรกร ประมงขนส่ง ก่อสร้าง และบริการ โดยรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติดให้แก่แรงงาน ดำเนินโครงการโรงงานสีขาว แรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพ เกษตร ประมงรับจ้างชั่วคราวรับงานไปทำที่บ้าน อาชีพอิสระ วินมอเตอร์ไซค์ คนขับรถส่งสิ่งของ-อาหาร ค้าขาย และหาบเร่ แผงลอย โดยรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.) แนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิคมอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสมัครใจ ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการกำหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ในการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งจะขยายผลไปยังสังคมอื่น โดยเฉพาะครอบครัว ชุมชนของนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ที่มา/ปชส-ขก.

 256 total views,  1 views today