วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ขอนแก่นเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี -ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564- ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยมีปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวนกว่า 168 คน ร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้ง …นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่จะรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และ จะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ผู้รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และที่สำคัญการรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับการเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุที่ไม่ได้เสียภาษี เพื่อประกอบการสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้

ที่มา/ปชส.ขก.

Loading