วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564

13 มี.ค. 2021
299

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานชุมชน อสม. หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น ที่มาเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม สำหรับโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีจำหน่ายในร้านชำ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้ประกอบการร้านชำ และ อสม. ตลอดจนเพื่อลดปัญหาการใช้และการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน ซึ่งการอบรมในครั้ง มี อสม.เขต 3 เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมอบรมทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ จะแบ่งกลุ่มออกเป็นฐานกิจกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยา กลุ่มอาหาร และกลุ่มเครื่องสำอาง โดยเน้นให้ อสม.อ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทราบวันผลิต วันหมดอายุ รวมถึงการโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริง เพื่อให้มีความรู้ในการเลือกบริโภคที่ปลอดภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้กับผู้ประกอบการร้านชำในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยไว้จำหน่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

https://bpicc.com/i/aPqQmE
https://bpicc.com/i/aPqdJC

Loading