วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 20,231,400 บาท จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์

โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 20,231,400 บาท  จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา

        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,231,400.- บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากกองทุนเฉลียว     อยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา

            แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้มีจิตอันเป็นกุศลเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน และได้เห็นความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยหัวใจที่เสียสละอย่างแท้จริง รวมทั้งโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ช่วยผลิตแพทย์เพื่อออกไปช่วยเหลือรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ผลจากความดีที่กระทำมาโดยตลอดและสม่ำเสมอ กองทุนเฉลียว       อยู่วิทยานุสรณ์จึงได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,231,400.- บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นในวันนี้ ซึ่งจะได้นำครุภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรไวรัสโคโรน่า 2019 และใช้ประโยชน์ในอาคารอายุรกรรม 298 เตียง ซึ่งอาคารหลังนี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารบริการของแผนกอายุรกรรม (อาคาร 9, อาคาร 10) ที่ถูกสร้างตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย ไม่สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามภาระการให้บริการในปัจจุบันและตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้ โดยในปัจจุบันจำนวนเตียงผู้ป่วยอายุรกรรม  มีเพียง 150 เตียง แต่พบว่าจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวันของกลุ่มงานอายุรกรรม เท่ากับ 250 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยวิกฤติถึง 70 รายต่อวัน ทำให้เกิดความแออัดไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ การระบายอากาศไม่เพียงพอ เสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

 274 total views,  1 views today