วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

อุดรธานี/จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าออนไลน์วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี อำเภอหนองแสง แนวใหม่ในวิถีแบบนิวนอมอล

22 มิ.ย. 2021
459

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30น. ณ ป่าโคกหินร่วง บ้านโคกศรี  หมู่3 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าออนไลน์วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี อำเภอหนองแสง แนวใหม่ในวิถีแบบนิวนอมอล โดยเป็นไปตามมติของชาวบ้านว่า ปี 2562 ชุมชนบ้านโคกศรีกำหนดให้วันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี” เป็นวาระชุมชนกำหนดให้คนในชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมกัน “ปลูกต้นไม้” ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกศรีอย่างต่อเนื่องเพิ่มพื้นที่ป่าและความหลากหลายทางนิเวศ เป็นประจำทุกปี มีนายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอหนองแสงเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายกิติศักดิ์ ภาโสผู้ใหญ่บ้านโคกศรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเป็น เดินทางมาเป็นผู้แทน กฟผ., พร้อมด้วย นางสาวนิราภร รัตนทิพย์ พนักงานวิชาชีพระดับ 7 ทำหน้าที่พิธีกร, นายอานันท์ ปั้นเก่า ช่างระดับ 7, นายธีระพงษ์ เที่ยงผดุง ช่างระดับ 5 นายชาญวิทย์ อุดทา ช่างระดับ 5 ทำหน้าที่ถ่ายทอดข่าวเผยแพร่ผ่าน Face book Live ในกิจกรรมปลูกป่าออนไลน์ ครั้งนี้ ร่วมด้วยสื่อมวลชน และชาวบ้านบ้านโคกศรี อำเภอหนองแสงเดินทางมาร่วมปลูกป่ากว่า 300 คน

        ทางด้านนาย นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอหนองแสง ได้กล่าวว่า “วันนี้ต้องขอชื่นชมกิจกรรมในวันนี้ของพี่น้องชาวบ้าน บ้านโคกศรี  หมู่ 3 ได้ดำเนินตามพระราชเสาวนีย์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัชกาลที่ 9 ในการช่วยกันดูแลรักษาป่าให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน ทราบอีกว่ายังได้ดำเนินการชักชวนท่านที่อยู่ห่างไกลพื้นที่มาร่วมปลูกป่าออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วย ต้องขอขอบคุณทาง กฟผ.ที่มาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนพี่น้องประชาชนชาวบ้านตามแนวความคิดของชุมชนในการจัดกิจกรรมนี้ เป็นการร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ชาวบ้านเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จต่อไป”นาย นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอหนองแสงกล่าว

         ในส่วนของนายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.ได้กล่าวเสริมว่า “รู้สึกยินดีที่ทาง กฟผ.ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ บ้านโคกศรี  หมู่3 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นหมู่บ้านใกล้แนวสายส่ง 500 KV ที่รับพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว ส่งพลังงานไฟฟ้ามาที่อุดรธานีส่งต่อไปยังขอนแก่นและอีกหลายจังหวัดยังเชื่อมโยงไปยังภาคเหนือ ภาคกลางของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอีกด้วย   ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ กฟผ.มาร่วมกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าครั้งแรกใน 20 มิ.ย.ปี 2561ที่ผ่านมา ผลที่ได้คือชาวบ้านได้ประโยชน์จากป่าสามารถเก็บอาหารจากป่าชุมชนที่สมบูรณ์เพื่อบริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำวันได้ด้วย ชื่นชมยินดีกับชาวบ้านโคกศรี  ซึ่งมีวันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรีของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ของผืนป่าและชุมชน ลูกหลานต่อไป”นายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 ฯ กล่าว

          สุดท้าย ดร.ภาสกร บัวศรี ที่ปรึกษาโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ภาคอีสานได้กล่าวว่า “กิจกรรมนี้เป็นแผนงานในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชุมชนบ้านโคกศรี เป็นการตอบสนองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องของการสร้างพื้นที่ป่า วิธีการดำเนินงานได้ประชุมหารือกับทางชุมชนโดยตอบสนองความต้องการของชาวบ้านด้วย โดยกำหนดให้มี “วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี”เกิดขึ้นให้เป็นกิจกรรมในการดูแลรักษาป่าต่อไปให้เป็นครัวอาหารของชุมชนอย่างแท้จริง  สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าออนไลน์วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี อำเภอหนองแสง จ.อุดรานี เป็นการร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมโดย กฟผ. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ., สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ชุมชนบ้านโคกศรี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าออนไลน์วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี แนวใหม่ในวิถีแบบนิวนอมอล  เมื่อป่าชุมชนสมบูรณ์ที่นี้ยังเป็นแหล่งผลิต อ๊อกซิเจนขนาดใหญ่ให้แก่ภูมิภาคนี้อีกด้วย ในครั้งนี้ได้รับการสนันสนุนกิจกรรมจาก เทศบาลตำบลนาดี, กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และเครือข่ายร่วม”ดร.ภาสกร บัวศรี ที่ปรึกษาโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนกล่าวปิดท้าย          

จากสถานการณ์โควิด-19 รูปแบบการปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี” จึงปรับรูปแบบ เป็นการร่วมปลูกต้นไม้ออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไม่ว่าจากส่วนใดของประเทศร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชนบ้านโคกศรีได้ โดยร่วมสมทบทุนกล้าไม้ ราคาต้นละ 50 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนชาวบ้านในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชุมชน และให้กำลังใจในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีผู้บุคคลสำคัญร่วมให้การสนับสนุน เช่น นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ., นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม, นายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อปอ. นายพิพัฒน์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.), นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED),และ รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธวงศ์ นายกสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และ นายกิติศักดิ์ ภาโส ผู้ใหญ่บ้านโคกศรีนำชุมชน การปลูกป่าออนไลน์ และพร้อมดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกเป็นย่างดีต่อไป

-ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ บรรณาธิการข่าว

-นิตยา สุวรรณสิทธิ์ ภาพข่าว

-ศิริชัย เตรียมเวชวุฒิไกร ภาพนิ่ง

-นิราภร รัตนทิพย์ รายงาน

-ทีมโดรน-นายสุพัฒน์ เพ็งค่ำ ช่างระดับ 7 หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาสายส่ง 4 (หสอ4-ส.) , นายอำนาจ โพโน ช่างระดับ 5 (หสอ4-ส.)

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

Loading