วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ครม.รับทราบโครงการ Big Data ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

21 เม.ย. 2020
468

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประจำปี 2563 วงเงิน 600 ล้านบาท

ทั้งนี้ กทปส.จะพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 โดยโครงการฯ มีกิจกรรมการดำเนินงาน 15 กิจกรรม ดังนี้

1.พัฒนาและถ่ายทอดการสร้าง Data Model ต้นแบบ เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคใช้เป็นต้นแบบ

2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล Student Profiling เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวนักศึกษา ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ความสนใจและความถนัด

3.พัฒนาระบบพัฒนาทักษะ (Re-skill & Up-skill) สำหรับครู/อาจารย์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา

4.พัฒนาระบบ Learning Management System เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงข้อมูลการค้า เศรษฐกิจและชุมชน

6.พัฒนาระบบ Sentiment Analysis เพื่อรวมรวบความเห็น ความสนใจ ตลอดจนปฏิกิริยาต่าง ๆ ของผู้คน

7.พัฒนาระบบ Student Insight & Personalized Learning เป็นระบบการติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

8.พัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะโดยมีการนำเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้

9.พัฒนาระบบฐานข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลโครงการสำหรับจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 10.พัฒนาระบบรายงานเพื่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารใช้ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบสถานะของข้อมูลในด้านต่างๆ 11.พัฒนาระบบรับคำร้อง/ความคิดเห็น (Ticketing and Feedback) เป็นระบบที่เปิดรับคำร้องหรือความคิดเห็นในด้านต่างๆ 12.จัดหาและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลระบบ Private Cloud เพื่อเป็นระบบหลักและเป็นศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูล 13.จัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศกลางในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 14.จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนำมาออกแบบระบบ 15.ดำเนินการออกแบบและพัฒนากระบวนการประมวลผลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ที่ อว.ขอรับการสนับสนุนจาก กทปส. ของ กสทช. จำนวน 600 ล้านบาท จำแนกเป็น 1.ค่าตอบแทนบุคลากรหรือค่าจ้างนักวิจัย 201,071,600 บาท 2. ค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการ 5,451,840 บาท 3.ค่าวัสดุ – บาท 4.ค่าครุภัณฑ์ 393,476,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ – บาท

 651 total views,  1 views today