วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

โออาร์ เปิดสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น รูปแบบ Concept Station แห่งแรก ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างคุณค่าให้ชุมชน

ออาร์ เปิดสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น รูปแบบ Concept Station แห่งแรก ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างคุณค่าให้ชุมชน

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการ  พีทีที สเตชั่น  และร้านคาเฟ่ อเมซอน บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด โดยมี นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และ นายอนันต์ หาญพานิช ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัดจ.พระนครศรีอยุธยา

นายภานุ เปิดเผยว่า การปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ของบริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2483 ตามนโยบายของรัฐบาล พันเอก หลวงพิบูลย์สงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การเชื้อเพลิง กระทรวงกลาโหม ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันตราสามทหาร ตั้งแต่ปี 2499 สถานีบริการแห่งนี้เป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งเดียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ในบริเวณเกาะเมือง ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ที่มีโบราณสถานที่สำคัญ  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้พัฒนา และปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว ให้มีอัตลักษณ์ และมีภาพลักษณ์ที่เข้ากับโบราณสถานของจังหวัด รวมทั้งเป็น Landmark แห่งใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายภาพและยังเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้ ซึ่งจะเหมาะสมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และประยุกต์รวมกับความทันสมัยด้วย

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในฐานะบริษัท flagship ของกลุ่ม ปตท. และผู้บริหารแบรนด์สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ปรับปรุงสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในบริเวณเกาะเมืองของอยุธยา ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร ให้เป็นสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น รูปแบบพิเศษ หรือ “Concept Station” ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นแห่งแรก โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลในการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่สะท้อนถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตลอดจนลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการใช้วัสดุท้องถิ่นในการออกแบบอาคารภายในสถานีบริการแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเกาะจ่ายน้ำมัน ร้านคาเฟ่อเมซอน ห้องน้ำ พื้นลาน สำนักงาน งานภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราว สร้างความแตกต่าง และเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน รวมถึงเป็นแลนด์มาร์กในการแวะพักสำหรับผู้เดินทาง ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของ โออาร์ ที่จะพัฒนาให้ พีทีที สเตชั่น ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชน หรือ Living Community ที่นอกจากจะมีสินค้าและบริการที่ครบครันแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้คน เศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อม มอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นจริงและยั่งยืน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่ให้ความสำคัญกับการเกื้อกูลสังคมเพื่อสร้างความเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อตอบโจทย์คนเดินทางในทุกรูปแบบ รวมถึงการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตที่ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ 

Living Community: เติมเต็มทุกความสุข

ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ที่จะเป็น “แบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง” สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจน้ำมันของโออาร์ จึงปรับจุดยืนในการดำเนินธุรกิจมาสู่การเป็น Living Community โดยมีการปรับปรุงรูปแบบให้ พีทีที สเตชั่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่จะเติมเต็มทุกความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ชุมชนสังคมรวมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อส่วนรวม ซึ่งนอกจากจะมีสินค้าและบริการที่ครบครัน ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมออกแบบ Platform ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และต่อยอดช่องทางจำหน่าย รวมทั้งแบ่งปันพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ พีทีที สเตชั่น จะร่วมมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นจริงและยั่งยืน ภายใต้การเติมเต็มทุกความสุขใน 3 คุณค่าหลัก ได้แก่

1.เติมเต็มความสุขให้กับผู้คน

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มความสุขของลูกค้า (Customer) ผ่านสินค้าและบริการที่ครบครัน รวมถึงการใส่ใจและห่วงใยในความสะดวกและความปลอดภัย ของผู้บริโภคทุกคน จึงให้สถานีบริการ มีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.1 สินค้าและบริการครบครัน ทุกสถานีมีร้านค้าและบริการที่ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และศูนย์บรการยานยนต์ เป็นต้น

1.2 จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง ได้แก่ ให้ทุกสถานีมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือรถยนต์เบื้องต้น, บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ที่จอดรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (ร่วมกับศิริราชพยาบาล) และจัดพื้นที่เป็น “สถานีใส่ใจ” (ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้บริการทางการแพทย์)

1.3 Friendly Design การออกแบบสถานีบริการให้มีความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าถึงและการใช้งานของทุก ๆ พื้นที่ภายใน พีทีที สเตชั่น เพื่อดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มทุกเพศทุกวัย ทุกสภาพร่างกายโดยเท่าเทียมกัน

2.เติมเต็มความสุขให้กับเศรษฐกิจชุมชน

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน (Community & Society) ผ่านการนำเอกลักษณ์และของดีท้องถิ่น มาสร้างความภาคภูมิใจและโอกาสในการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้แก่

2.1 พื้นที่ปันสุข เปิดพื้นที่ในสถานีบริการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่➢ พื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรกร ➢ ศูนย์เรียนรู้ ➢ ตลาดวิถีชุมชน ลานกิจกรรม ➢ ห้องละหมาด เป็นต้น

2.2 ไทยเด็ด ใช้พื้นที่ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเด่นในท้องถิ่นที่ สร้างมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าและสร้างโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

2.3 อัตลักษณ์ถิ่น สร้างความผูกพันกับชุมชนและคนท้องถิ่นด้วยการนำเอกลักษณ์และของดีของท้องถิ่น มาสร้างความภาคภูมิใจและโอกาสในการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้แก่➢ ครัวเด็ดท้องถิ่น จัดหาร้านดังท้องถิ่นหรือร้านท้องถิ่นที่มีเมนูท้องถิ่นอร่อยมาเปิดใน พีทีที สเตชั่น➢ เที่ยวกินถึงถิ่น แนะนำที่เที่ยวที่กินดี ๆของท้องถิ่น มีป้ายประชาสัมพันธ์ร้านอาหารและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และ ตกแต่งอัตลักษณ์ถิ่น ตกแต่งสถานีบริการรูปแบบ Concept Station ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น

3.เติมเต็มความสุขให้กับสิ่งแวดล้อม

รักษ์โลก หรือ รักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินงาน และโครงการที่ช่วยลดมลพิษ รวมทั้งการพัฒนาพลังงานสะอาด และพลังงานธรรมชาติ ได้แก่

3.1  พลังงานสะอาด ได้แก่ EV Station, Solar Rooftop, ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)

3.2  เศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่  โครงการ “แยกแลกยิ้ม” , โครงการ “ขวดแลกยิ้ม, โครงการพลาสติก (คืน) สุข หรือ Plastic Reborn, Bioproduct , โครงการ Zero Waste

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
OR จำหน่ายน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ที่ พีทีที สเตชั่น 226 แห่ง ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 สนองนโยบายภาครัฐ
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 สนามสุดท้าย
OR จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนภูมิภาค ประจำปี 2566 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” อย่างแท้จริง
OR สนับสนุนพื้นที่ พีทีที สเตชั่น ใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ของ รพ.ศิริราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
OR เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2566 มีกำไรสุทธิ 2,975 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนกว่า 100%
OR และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จับมือภาครัฐและภาคีเครือข่าย เร่งปลูกป่าเพิ่ม 2 ล้านไร่ ตั้งเป้ามุ่งสู่การดำเนินธุรกิจค้าปลีกสีเขียว (Green Retailing)