วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

คปภ.คลอดประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ แบ่งเบาภาระช่วงโควิด-19 ระบาด/ออกมาตรการช่วยธุรกิจท่องเที่ยว-มัคคุเทศก์

27 เม.ย. 2020
313

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาด ตามแนวทาง social distancing จำกัดการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างจังหวัด ฯลฯ ซึ่งแม้จะเกิดผลดีทำให้การแพร่ระบาดลดลง แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิต กระทบต่อรายได้ ประชาชนที่มีรถแม้จะมีการใช้รถน้อยลง แต่ก็มีภาระต้องชำระเบี้ยประกันรถเป็นรายปี ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกมาตรการด้านประกันภัยเพื่อข่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อ

ล่าสุด เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียนได้ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯ เพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาส และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น รวมทั้งกำหนดทางเลือกให้บริษัทประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวันได้ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยที่จะสามารถทำกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับการใช้รถ โดยผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย และเลือกชำระเบี้ยประกันภัยตามความสามารถ รวมถึงเลือกความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ต้องการ

นอกจากนี้ บริษัทอาจออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะยาวให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยมีระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาคุ้มครอง โดยปีที่ 2 และปีที่ 3 ใช้เบี้ยพื้นฐาน 95% และ 85% ของปีที่ 1 ตามลำดับ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะยาวได้ รวมถึงบริษัทอาจออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาเอาประกัน

ทั้งนี้ คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

“สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่คิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาส ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการรับประกันภัยรถยนต์ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนในการทำประกันภัยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้รถในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

นอกจากนี้ นายทะเบียนยังได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 30/2563 เรื่อง การระงับความคุ้มครองชั่วคราวตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยไม่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ไว้กับบริษัทประกันภัย แต่มีเหตุจำเป็นต้องหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้ประกอบธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สามารถขอระงับความคุ้มครองชั่วคราวตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ระหว่างหยุดประกอบธุรกิจได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดกรมธรรม์ออกไปตามระยะเวลาที่มีการระงับความคุ้มครอง โดยกำหนดให้ไม่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ซึ่งคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Loading