วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

มี.ค. 2563 ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง 32,789 คน ทำลายสถิติปี 2559 แล้ว

เดือน มี.ค. 2563 มีผู้ประกันตน ม.33 อยู่ในระบบ 11,557,682 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 170,144 คน ถูกเลิกจ้าง 32,789 คน ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดจากข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ทำลายสถิติที่เคยสูงสุดเมื่อปี 2559 แล้ว

4 พ.ค. 2563 จากข้อมูลรายงาน เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มี.ค. 2563 ระบุว่า มี.ค. 2563 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,730,351 คน พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.49 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,557,682 คน) และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.32 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,692,429 คน)

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน มี.ค. 2563 มีผู้ว่างงานจำนวน 170,144 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 165,040 คน) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 12.08 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 151,802 คน) ทั้งนี้ ข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เดือน มี.ค. 2563 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.9 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 

ด้านสถานการณ์การเลิกจ้าง พบว่าเดือน มี.ค. 2563 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม จำนวน 32,789 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 พบว่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 28,480 คน) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.25 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 30,818 คน) ซึ่งอัตราการเลิกจ้างอยู่ที่ร้อยละ 0.26

อนึ่งเมื่อสืบค้นข้อมูลย้อนหลังพบว่าตัวเลขอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สถิติ ณ เดือน มี.ค. 2563 ที่ 32,789 คนนี้ เป็นตัวเลขสูงสุดทำลายสถิติปี 2559 ที่เคยทำสถิติสูงสุดไว้ ณ เดือน ต.ค. 2559 มีการเลิกจ้าง 31,570 คน 

Loading