วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

จ.ขอนแก่น” ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดรณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์” สะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด-19

จ.ขอนแก่น” ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดรณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์” สะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด-19โดยเฉพาะของสถานีขนส่งที่ในช่วงเทศกาลจะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก จึงต้องสะอาดพร้อมใช้ตลอดเวลา
เมื่อเวลา 10.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการรณรงค์“ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ล้างส้วมรับวันสงกรานต์” โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย โดยมี ดร.จริยา อินทรรัศมี รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ)ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น (ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น) ,นายถาวร อารยสัจจะพงษ์ ,นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น สำนักงานขอนแก่นขนส่งจังหวัดขอนแก่น รองนายกสมาคมฝรั่งเศสภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน
นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ โควิด19 ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการดำเนินการตรวจติดตามของสถานประกอบการต่างๆ โดยเน้นย้ำตามมาตรการให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบริเวณและพื้นผิวสัมผัสที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ที่ประชาชนจำนวนมากมีการใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทางกลับภูมิลำเนา จำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลสถานีขนส่งอย่างเข้มงวดมีการตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการ จัดที่นั่งรอของผู้โดยสารแบบเว้นระยะห่าง เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก การจับสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันหรือการจับธนบัตร เป็นต้น ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค


นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่า จากการเดินทางที่ต้องใช้เวลานานในการอยู่ร่วมกันในสถานีขนส่งและการต้องอยู่ร่วมกันอย่างจำกัดสถานที่ในรถโดยสาร รวมถึงการใช้บริการห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะซึ่งต้องมีการใช้พื้นที่สัมผัสร่วมกัน จึงเป็นความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด19 ดังนั้นการดูแลรักษาความสะอาด การทำลายเชื้อในพื้นที่ที่ประชาชนสัมผัสร่วมกันหรือมาใช้บริการจำนวนมากจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ซึ่งการพัฒนาห้องส้วมสาธารณะให้สะอาดพร้อมใช้ตลอดเวลาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนซึ่งกระทรวงคมนาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในการจัดบริการที่มีคุณภาพต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยช่วยกันพัฒนาส้วมสาธารณะ ให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคพร้อมส่งต่อส้วมสะอาดให้แก่ผู้ใช้งานรายต่อไป โดยการดำเนินการ มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา


ด้าน ดร.จริยา อินทรรัศมี รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ)ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวรายงานว่า จากความสำคัญดังกล่าว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยให้สถานประกอบการทุกประเภท รวมทั้งสถานีขนส่งสาธารณะ และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในชุมชน ต้องมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ตามมาตรการThai Stop COVID Plus และCOVID Free Setting ซึ่งจะประกอบด้วยมาตรการจัดการ 3 ส่วน ได้แก่ (1)มาตรการด้านผู้ให้บริการต้องปฏิบัติอย่างไร (2)มาตรการด้านอาคารสถานที่ และ(3) ด้านลูกค้าหรือผู้มารับบริการต้องปฏิบัติอย่างไร ซึ่งเน้นย้ำให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีการจับสิ่งของร่วมกัน การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร รวมทั้งการทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือใช้น้ำยาทำลายเชื้อเช็ดบริเวณและพื้นผิวสัมผัสที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ บ่อยๆ โดยเฉพาะในขณะที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากควรทำความสะอาดทุก2 ชั่วโมง


ดร.จริยา กล่าวอีกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการรถสาธารณะที่สถานีขนส่งเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา การรอคอยของผู้คนจำนวนมากที่สถานีขนส่ง การเดินทางในรถโดยสารประจำทางที่ต้องใช้เวลานานในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำกัด รวมถึงความต้องการใช้บริการห้องน้ำห้องส้วม จากเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย หรือ HAS ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ด้าน คือ ความสะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) พบว่าส้วมสาธารณะไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานHAS เพียงร้อยละ 45.14 และจากการสุ่มตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่เป็นตัวชี้วัดความสะอาดที่บริเวณจุดสัมผัสต่างๆ ภายในห้องส้วม พบว่า บริเวณที่มีความสกปรกและพบการปนเปื้อนของเชื้อโรคมากที่สุด ได้แก่ ที่รองนั่ง พบการปนเปื้อนร้อยละ 37 ที่จับสายฉีดชำระพบการปนเปื้อน ร้อยละ 33 และก๊อกน้ำ พบการปนเปื้อน ร้อยละ 21 ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงการเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด19 ที่ต้องให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม โดยเฉพาะของสถานีขนส่งที่ในช่วงเทศกาลจะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก จึงต้องสะอาดพร้อมใช้ตลอดเวลา มีการทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมงด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาทำลายเชื้อ ที่บริเวณที่จับลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ ที่กดชักโครก ที่รองนั่ง ส้วมและบริเวณพื้นห้องน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน


“ในวันนี้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ “ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้ โควิด-19 ล้างส้วมรับวันสงกรานต์”ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้ากิจกรรมประกอบหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้มาใช้บริการ จำนวนประมาณ 200 คน “ดร.จริยา กล่าว

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“อนุทิน” จวก พช.-ผู้ว่าฯสกลนคร หลังพบสินค้าโอท๊อปขาดการพัฒนา ย้ำชัดยอมไม่ได้คนต่างชาติมาซื้อภูมิปัญญาไทยเพราะความสงสาร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่นเดินหน้าสืบจากศพ ค้นหารถต้องสงสัยเชื่อมโยง 3 จังหวัด ส่งนักสืบมือดีไล่ล่าทุกวัน วอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่