วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

นายกฯ สั่ง”นายทะเบียนสหกรณ์”รายงานสภาพคล่องทุกเดือนเน้นความโปร่งใสผู้บริหาร

รายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี( สลค.) ส่งหนังสือเวียนถึง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เรื่องให้รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 พิจารณาว่าปัจจุบันการดำเนินกิจการของสหกรณ์ หลายแห่งประสบปัญหาทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน หรือขาดสภาพคล่อง รวมทั้งปัญหาความโปร่งใส ในการดำเนินงานของผู้บริหารสหกรณ์ด้วย อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่เกี่ยวข้องในวงกว้างได้

ดังนั้น ครม.จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินกิจการของสหกรณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งให้จัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีทุกหนึ่งเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นไป

อนึ่ง ก่อนหน้านั้น พบว่า มีความเสียหายของสหกรณ์หลายแห่งในเรื่องความไม่โปร่งใส เช่น สหกรณ์รถไฟ ที่พบว่าเสียหายกว่า 2,200 ล้าน หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดแห่งหนึ่ง ที่เสียหายกว่า 431 ล้านบาท เป็นต้น

Loading