วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

มทร.อีสาน แถลงมาตรการเยียวยานักศึกษาช่วงโควิด-19 พร้อมช่วยลดความเหลื่อมล้ำจากการเรียนออนไลน์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนในประเทศได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก มทร.อีสาน ในฐานะสถาบันการศึกษาหลักแห่งหนึ่งในภาคอีสาน เห็นว่าการเยียวยานักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในขณะนี้ โดยจากที่ได้สำรวจมาแล้วพบว่านักศึกษา มทร.อีสาน ส่วนมากเป็นเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ออกมาตรการเยียวยา สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 3 มาตรการหลัก คือ  1.ด้านการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ในภาคเรียนที่ 1/2563, ขยายระยะเวลาการชำระเงิน พร้อมทั้งยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า ภาคฤดูร้อน 2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 และขยายระยะเวลาชำระเงินค่าหอพักนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563) เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว  2.ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยประกาศให้ใช้วิธีการสอนออนไลน์ด้วยระบบ RMUTI-LMS, Microsoft Team, Google Classroom พร้อมทั้งได้มีการสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา เบื้องต้นแบ่งได้แบ่งเรื่องออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ นักศึกษาที่มีกำลังทรัพย์หรือได้รับผลกระทบจากโควิดน้อย อาจต้องขอความร่วมมือจากบุคคลกลุ่มนี้ เพื่อนำไปเติมให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรัพยากรเข้าไม่ถึง  กลุ่มสอง คือ การประสานงานกับค่ายโทรศัพท์ต่าง ๆ เพื่อขอความมร่วมมือให้จัดสรรทรัพยากรให้กับนักศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเรียนออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ และกลุ่มสุดท้าย คือ นักศึกษากลุ่มที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ มทร.อีสาน ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเน้นการปฏิบัติ นักศึกษายังจำเป็นต้องเรียนรู้จริง จึงมีการจัดกลุ่มเด็กนักศึกษาให้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาฝึกปฏิบัติที่ห้องเรียนจริงอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ มทร.อีสานได้ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระดมทุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัยเบื้องต้น จำนวน 10 ล้านบาท ใข้สำหรับการเรียนในภาคฤดูร้อน 2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 โดยทุนนี้จะนำมาแบ่งสรรปันส่วนบริหารในช่วงโควิดแพร่ระบาดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้อาจมีการนำบางส่วนไปมอบให้กับนักศึกษาที่มีความต้องการมากที่สุด เช่น ขาดแคลดทุนทรัพย์ และไม่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ เบื้องต้นตั้งงบประมาณไว้ที่ 3,000-5,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ มทร.อีสาน มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ลูก ๆ ราชมงคลอีสานแคล้วคลาดปลอดภัย สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีครับ

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวอีกว่า  สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต ได้แก่ ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ยังได้ร่วมกันบริจาคกำลังทรัพย์และแรงกายในการผลิตอุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล ตลอดจนหน่วยงานราชการในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภาคอีสาน โดยอาศัยองค์ความรู้ทางช่างอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากร มทร.อีสาน มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในช่วงการแพร่ระบาดนี้

Loading