วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ร้อยเอ็ด ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนถึง ป.ป.ช.มากที่สุด พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยเอ็ด ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนถึง ป.ป.ช.มากที่สุด พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งติวเข้มทุกภาคส่วนอุดช่องโหว่การกระทำทุจริต ที่ อปท.จะอ้างว่าไม่รุ้ไม่ได้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ก.ย.2565 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ
ขอนแก่น นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างมาตรการและกลไกการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการถูกดำเนินคดีและหลักคิดการจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการถูกฟ้องคดีอาญา (การฟ้องเพื่อปิดปาก Anti – SLAPP Law) เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติและแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยานตามแผนปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า รัฐต้องให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ยังได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย ได้กำหนดให้สำนักงานป.ป.ช. เป็นหน่วยงานหลัก ในกระบวนการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้เห็นชอบให้มีการจัดทำกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก เพื่อห้ามรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว สื่อมวลชน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลผู้นั้นกระทำ โดยไม่บริสุทธิ์

“สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัด โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างมาตรการและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการถูกดำเนินคดีและหลักคิดการจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการถูกฟ้องคดีอาญา (การฟ้องเพื่อปิดปาก Anti-SLAPP Law) เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติ และแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยานตามแผนปฏิรูปประเทศขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในการพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างมาตรการและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการถูกดำเนินคดี รวมถึงเผยแพร่หลักคิดการจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการถูกฟ้องคดีอาญาและแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยานตามแผนปฏิรูป”

ขณะที่ นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 กล่าวว่า ป.ป.ช. ภาค 4 มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน โดย มีผลการดำเนินด้านการปราบปรามการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 31 ส.ค. 2565 แยกเป็นเรื่องสะสมยกมา 1,383 เรื่อง เรื่องรับใหม่ 791 เรื่อง 2,174 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,101 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.64 คงเหลือ 1,073 เรื่อง โดยเรื่องที่ร้องเรียนที่มากที่สุดประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง, การเรียกรับเงินในค่าตอบแทนบรรจุแต่ตั้งข้างรายการค่าตอบแทนออกใบอนุญาต ,และเรื่องการบริหารงานภายในขององค์กร

” จังหวัดที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือจังหวัดร้อยเอ็ด ,ขอนแก่น และสกลนคร โดยร้อยเอ็ดเรื่องร้องเรียนมากที่สุดเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่การทำงานวันนี้มีการบูรณาการหลายส่วนเรามีคลินิกสุจริตเป็นการทำงานระหว่าง ปปช. ,สตง. และสำนักงานคลังจังหวัดในฐานะกรมบัญชีกลางที่จะลงให้ความรู้กับ อปท. ทุกพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างน้อยลง ดูได้จากสถิติที่พบว่าปีที่ผ่านมา ป.ป.ช.รับเรื่องร้องเรียนประมาณ 1,000 กว่าเรื่อง ปีนี้เรื่องร้องเรียนเหลือ 700 กว่าเรื่อง ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2