วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

โออาร์ จับมือ พม. และพันธมิตร ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โออาร์ จับมือ พม. และพันธมิตร ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โออาร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าสวิส-ไทย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย โออาร์ พร้อมมอบโอกาสให้กลุ่มเปราะบางพัฒนาทักษาอาชีพเป็นบาริสต้ามืออาชีพในร้าน Café Amazon for Chance

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง”โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) นายนฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา ประธานหอการค้าสวิส-ไทย ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นางอัมภา พรรณเกษา ที่ปรึกษากรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะครอบครัวที่มีปัญหาความยากจน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพ เข้าสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายสมยศ เปิดเผยว่า “โออาร์ ดำเนินธุรกิจกาแฟโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าและเติบโตควบคู่ไปกับ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ทางธุรกิจ โดยนอกเหนือไปจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้เป็นเจ้าของร้าน Café Amazon ในสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ช่วยส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตไปพร้อมกับ โออาร์ แล้ว โออาร์ ยังตระหนักถึงพลังของการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่นำจุดแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่มีศักยภาพให้แก่ โออาร์ เพื่อคัดเลือกมาเป็นพนักงาน “Cafe Amazon for Chance” ซึ่งถือว่าเป็น “การสร้างโอกาส เสริมพลังสังคม”อย่างยั่งยืนอีกช่องทางหนึ่ง โดยผลักดันและสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นมีศักยภาพเพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเองได้ จนสามารถเป็นทรัพยากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม

สำหรับ “Café Amazon for Chance” เป็นโครงการที่ได้นำความสำเร็จของธุรกิจ คาเฟ่ อเมซอน มาสร้างคุณค่า และเปิดโอกาสให้สังคม ช่วยลดช่องว่างให้ผู้ขาดโอกาสทางสังคมในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเรียนรู้ ผู้สูงวัย ผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาความยากจน เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือชุมชน ให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของ Café Amazon เพื่อพัฒนาความสามารถให้มีโอกาสได้รับการจ้างงาน มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง โดย โออาร์ ได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทำงานและการสั่งซื้อของร้าน Café Amazon for Chance ใช้นวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน เช่น เครื่องบดอัตโนมัติ (Hybrid Machine) และระบบ 2 หน้าจอ (Duo Screen) เครื่องบดกาแฟแบบดิจิทัลที่ลดภาระการตวงกาแฟทำให้รสชาติของกาแฟมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนในการเตรียมเครื่องดื่ม และทำให้เตรียมเครื่องดื่มได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ Café Amazon for Chance สาขาแรกตั้งอยู่ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการเมื่อปี 2561 เปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมา โออาร์ ได้ขยายโอกาสในการทำงานสู่กลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว ตลอดจนการขยายสาขาที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางเรียนรู้ (กลุ่มออทิสติก) และดำเนินการโดยคนไร้ที่พึ่ง รวมไปถึงการเปิด Café Amazon for Chance  ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งให้บริการโดยบาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน ปัจจุบัน Café Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 55  สาขา โดยสามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ขาดโอกาสในสังคมกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 120 คน ซึ่งเป็นตามไปหนึ่งในพันธกิจของ โออาร์ ในเรื่องของนวัตกรรมในแบบฉบับของโออาร์ (OR Innovation) ในการใช้ศักยภาพที่มีร่วมกับพันธมิตรในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสมยศกล่าวเพิ่มเติม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลังปิโตรเลียมขอนแก่นโออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน1080 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
OR จำหน่ายน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ที่ พีทีที สเตชั่น 226 แห่ง ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 สนองนโยบายภาครัฐ
OR สนับสนุนจัดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” จ.ขอนแก่น
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 สนามสุดท้าย
OR จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนภูมิภาค ประจำปี 2566 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” อย่างแท้จริง
OR สนับสนุนพื้นที่ พีทีที สเตชั่น ใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ของ รพ.ศิริราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน