วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ครม.เห็นชอบ สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 3 วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท

ครม. มีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานต่อ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่ง ธอส. ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับโครงการในระยะที่ 2 ที่ผ่านมา มียอดคำขอสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินแล้ว โดยมียอดอนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวน 22,240 ราย เป็นจำนวนเงิน 19,937.46 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนของจำนวนผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายใต้โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 มีการกระจายตัวอยู่ในช่วงวงเงิน ได้แก่ ต่ำกว่า 500,000 บาท (11%) / 500,001 – 1,000,000 บาท (47%) และ 1,000,001 – 1,500,000 บาท (42%) โดยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (36%) และจังหวัดภูมิภาค (64%) เห็นได้ว่า สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วงระดับราคาที่ 500,001 – 1,500,000 บาท และอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 3

เป็นที่อยู่อาศัยใน กทม. และปริมณฑล และ ตจว. ในราคาซื้อขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หน่วย เช่น ที่อยู่อาศัยที่สร้างบนที่ดินของตนเอง หรือที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ที่สร้างบนที่ดินของเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดินของรัฐ ที่ดินของการเคหะแห่งชาติ บ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Assets : NPAs) ของสถาบันการเงิน ของรัฐ (SFI) ทรัพย์สินรอการขายของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) รวมทั้งทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย : เน้นเฉพาะ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มวัยทำงาน หรือผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรก เป็นกลุ่มประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

วงเงินโครงการ : 20,000 ล้านบาท

ประเภทสินเชื่อ/ วงเงินกู้/ ระยะเวลาการกู้ : วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หน่วย ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-5 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 6-7 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 2.00 ต่อปี ปีที่ 8 ตลอดจนอายุสัญญากู้เงิน – กรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี – กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 1.00 ต่อปี – กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR

ฟรีค่าธรรมเนียม : ค่าประเมินราคาหลักประกัน ไม่เกิน 2,300 บาท และค่าจดทะเบียน นิติกรรมจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง

ระยะเวลา โครงการ ฯ : ยื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบถึงสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ธ.ค.2568 หรือเมื่อ ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้ว

โดย ธอส. ได้ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน หรือผ่อนชำระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาแสดงให้กับธนาคารเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มเติมได้ และหากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Financial Literacy และออมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาสินเชื่อกับธนาคาร ได้ต่อไป

Loading