วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรม Clinic Amphoe ITA 2566 (อำเภอในพื้นที่ ภาค 4)


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น. ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม Clinic Amphoe ITA 2566 (อำเภอในพื้นที่ ภาค 4)
นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment (การประเมิน ITA) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม


การดำเนินการประเมิน ITA ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมเป็นอย่างดี ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานที่ร่วมการประเมิน ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จากความสำคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ในปีงบประมาณ 2565 จึงได้มีการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการในการดำเนินงานภาครัฐลงสู่อำเภอ ในฐานะหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ให้บริการและใกล้ชิดประชาชนในเขตพื้นที่ โดยภาพรวมการประเมิน ITA ที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยการประเมินอยู่ที่ 88.93 มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน 608.990 คน
การจัดกิจกรรม Clinic Amphoe ITA 2566 (อำเภอในพื้นที่ ภาค 4) ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากอำเภอในพื้นที่ ภาค 4 และบุคลากรของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รวม 200 คน
ภัสสะ บุญธรรม./ขอนแก่น.

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2