วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

(มีคลิป)มข.จัดการฝึกอบรมการผลิต การแปรรูป การใช้ประโยชน์ จากแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly)

02 มิ.ย. 2023
139

มข.จัดการฝึกอบรมการผลิต การแปรรูป การใช้ประโยชน์ จากแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly) แบบครบวงจรหวังดันแมลงโปรตีนสู่วัตถุดิบอาหารสัตว์ยั่งยืน

        เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพเกษตรเรื่อง การผลิต การแปรรูป การใช้ประโยชน์ จากแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly) แบบครบวงจร ภายใต้โครงการ การส่งเสริมเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อผลิตแมลงโปรตีนสำหรับเป็นอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนโดยมีรศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง  หัวหน้าโครงการฯ และ คุณสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ในการนี้มีผู้บริหาร คณบดี ตัวแทนคณะหน่วยงาน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหมวดแมลงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เรื่อง การผลิต การแปรรูป การใช้ประโยชน์ จากแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly) แบบครบวงจร เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อผลิตแมลงโปรตีนสำหรับเป็นอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาดำเนินโครงการรวม 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ถึง 21 มีนาคม 2567 โดยวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถผลิตแมลงโปรตีนเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ และเพิ่มโอกาสการใช้แมลงโปรตีนเป็นวัตถุดิบโปรตีนทางเลือกในการผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ไม่น้อยกว่า 100 คน

                โดยมีการจัดฝึกอบรม ณ โรงเรือนต้นแบบโรงเรือนต้นแบบการวิจัยและการผลิตแมลงอุตสาหกรรมแบบครบวงจร จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน ในแต่ละรุ่นดำเนินการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 2 วัน เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและผลิตแมลงโปรตีน การใช้ประโยชน์ และการแปรรูปจากแมลงโปรตีน พร้อมกับให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตัวเองในแต่ละขั้นตอนของการผลิตเลี้ยงแมลงแบบครบวงจรอีกด้วย

ด้านรองศาสตราจารย์ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์กล่าวว่าคณะฯ หวังว่าการฝึกอบรมดังกล่าว จะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรได้ และสร้างรากฐานองค์ความรู้ในด้านการผลิตแมลงโปรตีนสาหรับเป็นอาหารสัตว์ให้เกษตรกรสามารถนาไปปฏิบัติต่อยอดได้อย่างแท้จริง

ในการนี้รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดว่า การใช้โปรตีนจากแมลงให้เป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรได้ รวมถึงการสร้างรายได้ในครัวเรือนเพิ่มจากการแปรรูปแมลงโปรตีนให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา